07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu Văn bản xác nhận của Sàn giao dịch BĐS về BĐS đã được giao dịch ______________________________________________________________________________

Mẫu Văn bản xác nhận của Sàn giao dịch BĐS về BĐS đã được giao dịch

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN CỦA SÀN GIAO DỊCH BĐS VỀ BĐS ĐÃ ĐƯ­ỢC GIAO DỊCH QUA SÀN GIAO DỊCH BĐS KHI LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU BĐS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

 

SÀN GIAO DỊCH BĐS.....
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số:....... /QĐ-SGD

Hà Nội, ngày... tháng... năm 200...

 

XÁC NHẬN

CỦA GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ..... VỀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐƯỢC GIAO DỊCH QUA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS;
Căn cứ Thông tư số ...../2008/TT-BXD ngày ... tháng ... năm..... của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định sô 153/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số ........ngày ... tháng ... năm.....

XÁC NHẬN

- Tên bất động sản:

- Loại bất động sản:

- Địa chỉ bất động sản:

- Đặc điểm bất động sản:

- Thuộc quyền sở hữu (sử dụng) của......................................................................................................

- Đã chuyển nhượng cho: (ghi tên tổ chức, cá nhân):………………………………………………………..

- Giá trị giao dịch là: .......................... đồng.

Đã thực hiện giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua ...) tại sàn giao dịch BĐS ..... ngày.... tháng.... năm theo Hợp đồng số.... ngày... tháng.... năm.

 


Nơi nhận:
- Sàn giao dịch bất động sản.....
- Các bên giao dịch;
- Sở Xây dựng (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy