KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu Quyết định cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 8: MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH...
SỞ XÂY DỰNG

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số:....... /QĐ-SXD

......, ngày....... tháng...... năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG VỀ VIỆC: CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS;
Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Xét đề nghị của …………….. tại kết quả kiểm tra hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới (định giá) số ... ngày ...tháng... năm....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản trên địa bàn tỉnh (thành phố)...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. các Sở, Ban ngành có liên quan, cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh… (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên; đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy