KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu đơn xin giao đất

Email In PDF.
Đơn xin giao đất: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Email In PDF.
Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu Giấy báo đề nghị kiểm tra CTXD hoàn thành

Email In PDF.
Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu Đơn đề nghị thay đổi nội dung GPXD

Email In PDF.
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu đơn đề nghị cấp phép phó bản GPXD

Email In PDF.
Đơn đề nghị cấp phép phó bản Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung GPXD

Email In PDF.
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung  Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Email In PDF.
Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng

Email In PDF.
Đơn đề nghị cấp phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Trang 2