KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tất cả trang
Mẫu văn bản áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài: Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam


Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

          II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:           

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo: 


Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ   

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

          II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:          

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

 

 


Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:           

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:          

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:          

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:          

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án         

[16]

5. Thời hạn hoạt động:          

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:          

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           

  8. Nhà đầu tư cam kết:

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 


 


Phụ lục I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:         

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:    

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án      

[16]

5. Thời hạn hoạt động: 

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

[19]

                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:                    

 
                                                                    

Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:         

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:    

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án      

[16]

5. Thời hạn hoạt động: 

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

[19]

                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:                    

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy