KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tất cả trang
Mẫu văn bản áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài: Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam


Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo: