KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tất cả trang

Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:           

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:          

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:          

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:          

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án         

[16]

5. Thời hạn hoạt động:          

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:          

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           

  8. Nhà đầu tư cam kết:

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo: