KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tất cả trang

Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

          II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:           

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo: