KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán - CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN ______________________________________________________________________________

Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán - CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN

Email In PDF.
Article Index
Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
CHƯƠNG III TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN
CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN
CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN
CHƯƠNG VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang

CHƯƠNG V
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN

Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước về kế toán 

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kế toán;

2. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về kế toán;

3. Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán;

4. Hướng dẫn hoạt động hành nghề kế toán, tổ chức thi tuyển, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán;

5. Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp kế toán;

6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;

7. Hợp tác quốc tế về kế toán;

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán.

Điều 60. Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế toán.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.