KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán ______________________________________________________________________________

Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán

Email In PDF.
Article Index
Luật số 03/2003/QH11 về Luật kế toán
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
CHƯƠNG III TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN
CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN
CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN
CHƯƠNG VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về Luật kế toán

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 03/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ LUẬT KẾ TOÁN

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về kế toán.