KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ______________________________________________________________________________

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Email In PDF.
Article Index
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ
CHƯƠNG III KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ
CHƯƠNG IV MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ TRUY THU THUẾ
CHƯƠNG V KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tất cả trang
Luật của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

LUẬT

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 45/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.