Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ - Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ - Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ
Mẫu số B01-CTQ: Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp
Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu
Mẫu số B09-CTQ: Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Tất cả trang

Công ty quản lý quỹ: ……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B05-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm …

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU

Thuyết minh

Số dư đầu năm

Số tăng/giảm

Số dư cuối năm

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thặng dư vốn cổ phần

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vốn khác của chủ sở hữu

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ (*)

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quỹ đầu tư phát triển

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quỹ dự phòng tài chính

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Lợi nhuận chưa phân phối

………………..

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm: …………………

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)