KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê gia hạn nộp thuế doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê gia hạn nộp thuế doanh nghiệp

Email In PDF.
BẢNG KÊ GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÝ I, II, III ĐÃ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢNG KÊ GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP QUÝ I, II, III ĐÃ THỰC HIỆN NỘP
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính)

I- Thông tin của người nộp thuế:

[01] Tên người nộp thuế: ........................................................................................................

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ: ...........................................................................................................................

[04] Quận/huyện: …………………………………… [05] Tỉnh/thành phố: .......................................

[06] Điện thoại: …………………. [07] Fax: ……………………… [08] Email: ................................

[09] Tên đại lý thuế (nếu có): ...................................................................................................

[10] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Đa chỉ: ...........................................................................................................................

[11] Quận/huyện: …………………………… [12] Tỉnh/thành phố: .................................................

[13] Điện thoại: …………………. [14] Fax: ……………………… [15] Email: ................................

[16] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………….. ngày .............................................................

II- Xác định số thuế được gia hạn:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số thuế TNDN phải nộp năm 2011

Số thuế TNDN được gia hạn năm 2011 (theo QĐ 54/2011/QĐ-TTg)

Số tiền đã nộp ngân sách

Kỳ tính thuế

Số thuế TNDN phải nộp

Hạn nộp

Số thuế được gia hạn

Hạn nộp

Số tiền thuế, tiền phạt

Số chứng từ

Ngày chứng từ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Quý I

- Tiền thuế

- Tiền phạt chậm nộp (NNT tự kê khai hoặc theo thông báo của cơ quan thuế)

 

 

 

 

 

 

 

Quý II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số thuế TNDN đã tính bù trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động không được gia hạn hoặc số thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo: ……………… đồng.

Số tiền: Bằng số: ……………………………… Bằng chữ ............................................................

- Số thuế TNDN còn được hoàn lại: ………………………….……… đồng.

Số tiền: Bằng số: ………………………………………… Bằng chữ: ..............................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………..
Chứng chỉ hành nghề số: …………….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy