KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ
Mẫu số B01-CTQ: Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp
Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu
Mẫu số B09-CTQ: Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Tất cả trang
PHỤ LỤC SỐ 02: DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

PHỤ LỤC SỐ 02

Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

STT

Tên báo cáo tài chính

Ký hiệu

I

Báo cáo tài chính năm

 

01

Bảng Cân đối kế toán

Mẫu số B 01 - CTQ

02

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B 02 - CTQ

03

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B 03 - CTQ

04

Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Mẫu số B 05 - CTQ

05

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 - CTQ

II

Báo cáo tài chính giữa niên độ

 

01

Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Mẫu số B 01a - CTQ

02

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Mẫu số B 02a - CTQ

03

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Mẫu số B 03a - CTQ

04

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Mẫu số B 09a - CTQ