Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ
áp dụng đối với xe mô tô
Tất cả trang
Phụ lục số 03: TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (áp dụng đối với xe ô tô)
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Phụ lục số 03

 

Mẫu số 01/TKNP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------

 

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe ô tô)

Kỳ tính phí:  ........

 

Người nộp phí:.....................................................................................

Mã số thuế/Số CMND:........................................................................

Địa chỉ:  ................................................................................................

Quận/huyện: ................... Tỉnh/Thành phố: .....................................

Điện thoại: .....................  Fax: .................. Email: ..................

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Phương tiện chịu phí

Biển số xe

thời gian nộp phí

Số phí phải nộp

(1)

(2)

 

(3)

(4)

1

........................................

 

 

 

2

........................................

 

 

 

 

Tổng số phí phải nộp:

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                       Ngày......... tháng........... năm..........

                                                              Người nộp phí

 

 

                   

                 đóng dấu (nếu có), ký và ghi rõ họ tên