Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

In
Phụ lục số 3: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Text Box: Phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh …(đối với các tổ chức kinh tế)

                 Chi cục Thuế …   (đối với hộ gia đình, cá nhân)

 

1. Người thuê đất:

a. Tên người thuê đất:

- Đối với cá nhân: ghi rõ họ tên, số CMT, ngày cấp, nơi cấp

- Đối với hộ gia đình: ghi họ tên người đứng tên trên sổ thuê đất của nhà nước; số CMT, ngày cấp, nơi cấp

- Đối với tổ chức: ghi tên tổ chức, MST, số đăng ký KD, ngày cấp, nơi cấp.

b. Địa chỉ:

- Đối với cá nhân, hộ gia đình: ghi rõ địa chỉ thường trú;

- Đối với tổ chức: ghi rõ địa chỉ nơi đặt trụ sở chính theo Giấy ĐKKD.

2. Đề nghị giảm 50% tiền thuê đất phải nộp đối với:

- Thửa đất thứ 1: địa chỉ thửa đất (nếu đã được cấp GCNQSD) thì ghi rõ số GCN, ngày cấp và địa chỉ thửa đất theo GCN; diện tích; Quyết định cho thuê đất (số, ngày, cơ quan ban hành); Hợp đồng thuê đất (số, ngày); Đơn giá thuê đất:   …. (theo Quyết định số.., ngày..)

-          Thửa đất thứ 2:…

-         

3. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2010 theo Thông báo của cơ quan Thuế:

            - Thửa đất thứ 1:

                        - Thửa đất thứ 2:

                       

4. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2013 theo thông báo của cơ quan Thuế:

- Thửa đất thứ 1:

                        - Thửa đất thứ 2:

                        

5. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2014 theo quy định:

- Thửa đất thứ 1:

                        - Thửa đất thứ 2:

                        

6. Số tiền thuê đất đề nghị giảm:

-          Năm 2013: tổng số tiền đề nghị giảm của các thửa đất.

-          Năm 2014: tổng số tiền đề nghị giảm của các thửa đất.

7. Người làm đơn:  Ký, ghi rõ họ tên (Đối với tổ chức thì thủ trưởng cơ quan ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).