Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Hồ sơ vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới ______________________________________________________________________________

Mẫu Hồ sơ vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới

Email In PDF.
PHỤ LỤC 5: VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI XUYÊN BIÊN GIỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC BASEL (www.basel.int)
(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHỤ LỤC 5

VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI XUYÊN BIÊN GIỚI
THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC BASEL
(www.basel.int)

(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 

A. Đăng ký xuất khẩu CTNH
(Căn cứ Phụ lục V A của Công ước Basel)

Đối với cùng một loại CTNH, việc đăng ký xuất khẩu có thể được thực hiện cho từng chuyến xuất khẩu đơn lẻ hoặc chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm. Chủ nguồn thải CTNH hoặc nhà xuất khẩu đại diện cho các chủ nguồn thải phải phối hợp với các bên liên quan lập và nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Tổng cục Môi trường 01 (một) hồ sơ đăng ký xuất khẩu CTNH gồm đầy đủ các thông tin sau:

1.                       Lý do xuất khẩu CTNH

2.                       (Các) chủ nguồn thải CTNH 1/

3.                       Nhà xuất khẩu đại diện cho chủ nguồn thải (nếu có) 1/

4.                       Đơn vị xử lý CTNH ở nước ngoài 1/

5.                       Nhà nhập khẩu CTNH (nếu khác với đơn vị xử lý) 1/

6.                       Đơn vị thực hiện việc vận chuyển trong nội địa (dự kiến)  1/

7.                       Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới (dự kiến) 1/

8.                       Quốc gia quá cảnh dự kiến
Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia quá cảnh 2/

9.                       Quốc gia nhập khẩu
Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu 2/

10.                    Chỉ rõ đăng ký đơn lẻ cho từng chuyến hay đăng ký chung cho nhiều chuyến trong một năm

11.                    Dự kiến về ngày xuất cảnh, thời gian vận chuyển và hành trình dự kiến (bao gồm cả cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất) 3/

12.                    Phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường nội thủy, đường biển, đường không...) và số hiệu (nếu đã xác định)

13.                    Những thông tin về bảo hiểm trong trường hợp sự cố 4/

14.                    Mô tả tính chất của từng loại CTNH, mã CTNH quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này và theo danh mục A của Công ước Basel, thành phần chất thải 5/ và những thông tin về mọi yêu cầu xử lý đặc biệt, bao gồm cả những quy định khẩn cấp trong trường hợp có sự cố

15.                    Loại bao bì (kiện, thùng phuy hoặc téc...) và phương án đóng gói, bảo quản

16.                    Số lượng 6/

17.                    Quá trình phát sinh CTNH 7/

18.                    Phương pháp xử lý CTNH ở nước ngoài

19.                    Cam kết của chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại diện) xác nhận các thông tin
là đúng

20.                    Những thông tin do đơn vị xử lý ở nước ngoài thông báo cho chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại diện), chứng minh rằng chất thải được bảo đảm quản lý hợp lý về môi trường phù hợp với luật pháp của Quốc gia nhập khẩu

21.                    Thông tin liên quan đến hợp đồng ký kết giữa chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại diện) và đơn vị xử lý ở nước ngoài hoặc nhà nhập khẩu

Ngoài 01 bộ hồ sơ tiếng Việt ở dạng văn bản nêu trên, phải có 02 (hai) bộ hồ sơ bằng tiếng Anh ở dạng văn bản và điện tử để Tổng cục Môi trường sử dụng khi tiến hành thủ tục với cơ quan thẩm quyền của Công ước Basel tại các nước nhập khẩu và quá cảnh. Mẫu hồ sơ bằng tiếng Anh (TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTENotification) có thể tải xuống theo địa chỉ: http://www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf

Việc đăng ký xuất khẩu CTNH không yêu cầu nộp phí hoặc lệ phí.

Thời hạn xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký xuất khẩu CTNH là 15 (mười lăm) ngày đối với hồ sơ nộp lần đầu và 10 (mười) ngày đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Sau khi kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, Tổng cục Môi trường gửi văn bản thông báo kèm theo hồ sơ đăng ký bằng tiếng Anh cho cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có) theo quy định của Công ước Basel.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của tất cả các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu và quá cảnh, Tổng cục Môi trường ban hành văn bản chấp thuận theo mẫu tại phần D Phụ lục này.

Ghi chú

1/            Tên, mã số QLCTNH (nếu có) địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) cũng như tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) của những người cần liên hệ

2/            Tên và địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có)

3/            Trong trường hợp có một đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm, thì phải ghi rõ ngày tháng của từng chuyến, hoặc nếu chưa biết ngày xuất cảng, thì cần thông báo tần suất vận chuyển

4/            Cung cấp thông tin liên quan đến các yêu cầu bảo hiểm tương ứng và cách các chủ nguồn thải, nhà xuất khẩu đại diện (nếu có), đơn vị vận chuyển, nhà nhập khẩu, và đơn vị xử lý có thể đáp ứng được yêu cầu này

5/            Tính chất và nồng độ của các thành phần nguy hiểm nhất về mặt độc tính và các mối đe dọa khác của CTNH trong cả khâu quản lý lẫn các khâu liên quan đến xử lý

6/            Trong trường hợp có một đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất khẩu trong một năm, cần chỉ rõ dự kiến về tổng khối lượng và khối lượng của từng chuyến

7/            Thông tin này là cần thiết cho việc đánh giá mối nguy hiểm và xác định sự thích hợp của hoạt động xử lý được đề xuất

 


B. Hồ sơ vận chuyển xuyên biên giới
(Căn cứ Phụ lục V B của Công ước Basel)

            Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng cục Môi trường về việc xuất khẩu CTNH, đơn vị vận chuyển trong nội địa/đơn vị vận chuyển xuyên biên giới phải lập hồ sơ vận chuyển (ít nhất là ba bộ) cho từng chuyến vận chuyển CTNH đã được phép theo mẫu bằng tiếng Anh (TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE - Movement document), có thể tải xuống theo địa chỉ: www.basel.int/pub/move.pdf

Sau khi chuyển giao CTNH, đơn vị vận chuyển trong nội địa/đơn vị vận chuyển xuyên biên giới phải lưu một bộ hồ sơ vận chuyển và gửi hai bộ hồ sơ đã có xác nhận của đơn vị xử lý ở nước ngoài cho chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại diện) và Tổng cục Môi trường.

C. Đăng ký tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu CTNH

Tổ chức, cá nhân có ý định thực hiện việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu CTNH (theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn) nếu không có khâu vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam thì không cần Giấy phép QLCTNH, nhưng vẫn phải đăng ký (trực tiếp hoặc thông qua nhà xuất khẩu đại diện) với cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại nước xuất khẩu để tiến hành thủ tục thông báo với các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại các Quốc gia liên quan (trong đó có Tổng cục Môi trường tại Việt Nam) để có văn bản chấp thuận theo quy định của Công ước Basel. Nếu quá trình tạm nhập tái xuất hoặc chuyển khẩu CTNH có khâu vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam thì phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép QLCTNH phù hợp.


D. Mẫu văn bản chấp thuận vận chuyển xuyên biên giới CTNH

***

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG   

 
 
 


Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội,  ngày … tháng … năm ……

 

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu)

    Theo ...; căn cứ..., Tổng cục Môi trường với tư cách cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại Việt Nam chấp thuận việc xuất khẩu chất thải nguy hại (CTNH) với những thông tin và điều kiện cụ thể như sau:

1.       Tên và mã CTNH:

2.       Lý do xuất khẩu:

3.       Chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất khẩu đại diện):

4.       Đơn vị xử lý ở nước ngoài:

5.       Đơn vị thực hiện việc vận chuyển trong nội địa:

6.       Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới:

7.       Quốc gia quá cảnh:
Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel:

8.       Quốc gia nhập khẩu:
Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel:    

9.       Số lần xuất khẩu:

10.   Thời gian được phép xuất khẩu (từ ngày ... đến ngày ...):

11.   Dự kiến về ngày xuất cảnh, thời gian vận chuyển và hành trình dự kiến (cảng xuất khẩu, quá cảnh, nhập khẩu):

12.   Phương tiện vận chuyển và số hiệu (nếu đã xác định):

13.   Thông tin về bảo hiểm cho từng lô hàng (trong trường hợp sự cố):

14.   Mô tả tính chất của từng loại CTNH:

15.   Loại bao bì:

16.   Số lượng (kg):

17.   Quá trình phát sinh CTNH:

18.   Phương pháp xử lý ở nước ngoài:

Việc xuất khẩu CTNH nêu trên phải được thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó có việc sử dụng Chứng từ CTNH theo Phụ lục 3 và việc lập hồ sơ vận chuyển cho từng chuyến xuất khẩu theo Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.

Tổng cục Môi trường thông báo để quý (tên tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu) biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

Lưu ý: Đây là mẫu văn bản chấp thuận xuất khẩu CTNH. Văn bản chấp thuận tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu CTNH có thể sửa đổi, bỏ đi một số thông tin cho phù hợp.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy