KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Doanh nghiệp Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 ______________________________________________________________________________

Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13

Email In PDF.
Article Index
Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Chương III HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Chương IV TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Chương V HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CÁO
Chương VI THANH TRA, KHIẾU NẠI VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 06/2012/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi.