07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Doanh nghiệp Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 ______________________________________________________________________________

Luật Quảng cáo 16/2012/QH13

Email In PDF.
Article Index
Luật Quảng cáo 16/2012/QH13
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Chương III HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Chương IV QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 16/2012/QH13

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

QUẢNG CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.