KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông Thủ tục Xin xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường ______________________________________________________________________________

Thủ tục Xin xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường

Email In PDF.

Trình tự thực hiện

          + Chủ dự án gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) nơi có dự án hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện (gọi chung là cấp xã) được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận;

+ Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, chủ dự án cần tiến hành đánh giá, so sánh và tự lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp huyện có địa bàn quản lý chịu tác động lớn nhất bởi dự án để gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường;

+ Kiểm tra về thẩm quyền thẩm định; về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

+ Lấy ý kiến chuyên gia, cộng đồng;

+ Trường hợp dự án đầu tư nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân của tất cả các huyện khác có đất sử dụng cho dự án để lấy ý kiến trước khi cấp giấy xác nhận;

+ Cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho dự án.

III.2.2. Cách thức thực hiện:

+ Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường tới Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) nơi có dự án hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện( gọi chung là cấp xã) được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận (Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu đơn, hồ sơ đăng ký).

III.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đề nghị thẩm định được quy định tại khoản 4, mục 2 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 bao gồm:

        + 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 25 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008;

        + 05 bản cam kết của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại phụ lục 26 ban hành kèm theo thông tư 05/2008/TT-BTNMT có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang bìa phụ của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02(hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm;

        + 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật hoặc phương án sản xuất- kinh doanh hoặc tài liệu tương đương.

        - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

III.2.4. Thời hạn giải quyết

     + 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

III.2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp xã;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện /xã;

     + Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án.

III.2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

         + Cá nhân;

         + Tổ chức.

III.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          + Giấy chứng nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung

III.2.8. Lệ phí (nếu có):

          + Không.   

III.2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục này):

- Phụ lục 25 (Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường) ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường.

III.2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

            + Không có.

III.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  ngày có hiệu lực 01/7/2006;

* Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Có hiệu lực ngày 03/9/2006;

* Nghị định số 21/2008/ NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/ 2006/NĐ-CP. Ngày có hiệu lực 21/3/2008;

* Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và CKBVMT. Có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2009.

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy