Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Bảng giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất Hà Nội năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 5: GIÁ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG SẢN XUẤT
(Kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Hà Nội năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 4: GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm Hà Nội năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 2: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm Hà Nội năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 3: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất nông nghiệp trồng lúa nước Hà Nội năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 1: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

Thủ tục cấp lại GPHĐ của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung GPHĐ của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.
Thủ tục Đổi chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước

Email In PDF.
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Trang 6