KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm

Email In PDF.
Mẫu 01/NHNN-CC: GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Mẫu 01/NHNN-CC

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số văn bản

……, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Chính sách tiền tệ)

Tên tổ chức tín dụng: ………….

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:

Mã số:

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: … tại Ngân hàng Nhà nước …

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng và Thông tư số …/2011/TT-NHNN ngày …./…/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2011/TT-NHNN;

Căn cứ tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn, khả năng cân đối nguồn vốn và khối lượng giấy tờ có giá đang nắm giữ,

Tổ chức tín dụng … đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá với các nội dung như sau:

1. Số tiền xin vay: (bằng số) … đồng, (bằng chữ) … đồng

2. Mục đích xin vay:

3. Thời hạn vay:

4. Tài sản bảo đảm tiền vay: (Tín phiếu kho bạc, Trái phiếu kho bạc … với tổng mệnh giá …  đồng)

5. Phương thức trả nợ: (Trả nợ gốc và lãi một lần khi đến hạn)

6. Kế hoạch sử dụng vốn vay (giải trình rõ mục đích vay vốn của tổ chức tín dụng và cân đối nguồn vốn trong đó có nguồn tái cấp vốn để thực hiện).

Tổ chức tín dụng … cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng các quy định hiện hành về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi,
- Lưu: Văn thư, …

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/
Tổng giám đốc, Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy