KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Email In PDF.
Mẫu số 20: ĐƠN XIN PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 1 năm 2010)

Mẫu số 20 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 1 năm 2010

Tên tổ chức/cá nhân xin phép….

Địa chỉ:..........................……….…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

......., ngày.... tháng.... năm....

 

ĐƠN XIN PHÉP

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông.......

 

1. Tên tổ chức/cá nhân xin cấp phép:.………….........................................

2. Địa chỉ:........................................ Số điện thoại:..................................

3. Xin phép tổ chức Triển lãm, Hội chợ xuất bản phẩm:

a. Mục đích:.........................................................................................

b. Thời gian từ ngày.......... tháng..... năm.... đến ngày.... tháng.... năm.....

c. Tại địa điểm:...................................................................……….............

d. Các đơn v tham gia:.....………………………………….....................

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 Kèm theo đơn này:

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.

- Danh sách các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ (nếu có)

 

 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân

(Ký tên, đóng dấu nếu là  tổ chức)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy