KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn đăng ký trở thành tổ chức tư vấn định giá ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đăng ký trở thành tổ chức tư vấn định giá

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp)

PHỤ LỤC 1

MU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH T CHỨC TƯ VN ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hưng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận t chức cung cp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TR THÀNH T CHỨC TƯ VN ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Bộ Tài chính

- Tên công ty (t chức):.............................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................

- Điện thoại …………………Fax: …………………Email:...............................................................

- Đầu mối liên lạc:.....................................................................................................................

1. Chúng tôi nhn thấy chúng tôi đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành t chức tư vấn định giá xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC, cụ thể như sau:

1.1. Về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

a) Lĩnh vực hoạt động:

b) Giy phép hoạt động doanh nghiệp s:

c) Loại hình doanh nghiệp:

d) Các ch tiêu tài chính như: vốn điều lệ thực có, doanh thu, lợi nhuận...

1.2. Về quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp: quy trình này doanh nghiệp xây dựng phù hp với quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ca Chính ph và Thông tư số 127/TT-BTC của Bộ Tài chính (đính kèm).

1.3. Về số năm hoạt động và số lượng hợp đồng

a) Số năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kim toán, chứng khoán:

b) Số năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp:

c) S lượng hợp đồng đã thực hiện:

1.4. Số lượng thm định viên về giá:

1.5. Về số lượng, chất lượng ca đội ngũ nhân viên làm việc trong doanh nghiệp:

1.6. Về việc tuân thủ quy định của pháp lut trong lĩnh vực thm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp: Chúng tôi cam kết không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trong thời gian 05 năm qua.

2. Doanh nghiệp chúng tôi xin đăng ký tham gia hoạt động tư vn định giá xác định giá trị doanh nghiệp và gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau:

2.1. Đơn đăng ký trở thành t chức tư vấn định giá.

2.2. Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp.

2.3. Quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp dự kiến sẽ áp dụng.

2.4. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ đã thực hiện trong các lĩnh vực: thm định giá, kim toán, kế toán, tư vấn chuyn đi sở hữu doanh nghiệp trong ba (03) liền k.

2.5. Danh sách các thẩm định viên về giá kèm theo:

a) Bản sao có chứng thực thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp;

b) Bản sao hợp đồng lao động được ký kết gia t chức tư vấn định giá và thm định viên về giá;

2.6. Báo cáo tài chính hai (02) năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đăng ký xin thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp đã được kim toán bởi t chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

2.7. Văn bản cam kết của người đại diện theo pháp lut của doanh nghiệp về việc:

a) Tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo;

b) Áp dụng quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp đã đăng ký

c) Không vi phạm các quy định của pháp luật theo quy định.

3. Doanh nghiệp chúng tôi cam kết rằng các thông tin cung cấp trong đơn này và tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đ nghị Bộ Tài chính xem xét./.

 

 

……., ngày …….tháng …….năm…….
Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy