KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Thủ tục Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

+ Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chuyển đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu có)

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty quản lý quỹ và cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty mới hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi.

Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)

+      Hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+      Giấy đề nghị được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty

+      Kế hoạch chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty gồm các nội dung chi tiết như cách thức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, phạm vi kinh doanh sau chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, dự báo tình hình tài chính trong 03 năm tới, phương án phân chia, xử lý Hợp đồng quản lý đầu tư và các hợp đồng kinh tế còn hiệu lực. Kế hoạch chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty phải đảm bảo không vi phạm và gây ảnh hưởng tới quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư hiện hữu, của Quỹ đầu tư mà Công ty đang quản lý

+      Hợp đồng nguyên tắc về việc sáp nhập, hợp nhất đối với trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất

+      Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty. Nghị quyết phải bao gồm các nội dung: việc nhất trí chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty;  phương án và kế hoạch triển khai việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty; tên giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nghiệp vụ kinh doanh, vốn điều lệ, Điều lệ Công ty của tổ chức hình thành sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi

+      Ý kiến của luật sư về tính phù hợp pháp luật của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty

+      Ý kiến của Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về phương pháp định giá và tỷ lệ chuyển đổi cổ phần hoặc phần vốn góp đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất

+      Danh sách cổ đông, thành viên, giá trị và tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ của  tổ chức hình thành sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty

+      Danh sách, phiếu Lý lịch tư pháp kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân nắm giữ trên 5% vốn điều lệ, Giám đốc, Phó Giám đốc, hoặc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, nhân viên làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ và những người hành nghề quản lý quỹ tại các Công ty quản lý quỹ hình thành sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty, trừ trường hợp các cá nhân đã làm việc tại các Công ty quản lý quỹ trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty

+      Các tài liệu khác theo quy định chứng minh Công ty mới hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đáp ứng đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+ Phụ lục số 6: Giấy đề nghị được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Công ty quản lý quỹ muốn chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; hiệu lực ngày 31/8/2007

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy