KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Email In PDF.
Phụ lục 6. Mẫu Giấy đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ, ) (áp dụng cho việc đề nghị chấp thuận lập, đóng, chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi tên Công ty, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động và giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu hoặc vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ Công ty quản lý quỹ)

Phụ lục 6. Mẫu Giấy đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ, )

(áp dụng cho việc đề nghị chấp thuận lập, đóng, chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi tên Công ty, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động và giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu hoặc vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ Công ty quản lý quỹ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       ********

....,ngày... tháng... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN .....

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-      Công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ và chính thức của Công ty ghi bằng chữ in hoa)

-      Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

-      Vốn điều lệ:

-      Địa chỉ trụ sở chính:

-      Điện thoại: .... Fax:...

1)   Trường hợp lập, đóng chi nhánh, văn phòng đại diện

Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chúng tôi được lập (đóng) chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:

-      Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện:

-      Điện thoại: .... fax:...

-      Nội dung, phạm vi hoạt động :

Chúng tôi cam kết sau khi được phép lập (đóng) chi nhánh, văn phòng đại diện chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật.

2)   Trường hợp thay đổi tên

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chúng tôi đổi tên Công ty như sau:

-      Tên cũ:

+ Tên đầy đủ và chính thức của Công ty (ghi bằng chữ in hoa):

+ Tên giao dịch:

+ Tên viết tắt:

+ Tên bằng tiếng Anh:

-      Tên mới:

+ Tên đầy đủ và chính thức của Công ty (ghi bằng chữ in hoa):

+ Tên giao dịch:

+ Tên viết tắt:

+ Tên bằng tiếng Anh:

-      Ngày bắt đầu có hiệu lực:

-      Lý do thay đổi: ....................................................................................

3)   Trường hợp thay đổi, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chúng tôi chuyển trụ sở chính (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện) tới :

-      Địa điểm:

-      Số điện thoại, fax:

lý do đề nghị chuyển sang địa điểm mới:.......................................................

Chúng tôi cam kết sau khi đổi tên/ chuyển sang trụ sở mới, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.

4)   Trường hợp tạm ngừng hoạt động

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chúng tôi được tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian..... ngày

- Lý do đề nghị ngừng:..............................................

- Ngày dự kiến tạm ngừng

- Ngày dự kiến trở lại hoạt động

5)   Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty quản lý quỹ

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty quản lý quỹ như sau:

Lý do đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty quản lý quỹ: .....................

Chúng tôi cam kết sau khi Công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty quản lý quỹ, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.

6)   Trường hợp giao dịch hoặc tăng, giảm vốn điều lệ dẫn đến việc sở hữu  dưới mức hoặc  trên mức cổ phần,  vốn góp  10%, 25%, 50%, 75%  vốn điều lệ Công ty quản lý quỹ

* Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho giao dịch sau:

-      Bên bán

+ Tên cổ đông, thành viên góp vốn  bên bán

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (đối với tổ chức ) hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)..., nơi cấp....

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  trước giao dịch..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp dự kiến  chuyển nhượng ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  dự kiến sau giao dịch ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Trị giá chuyển nhượng....(tính theo đồng Việt Nam)

-      Bên mua

+ Tên người mua

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (đối với tổ chức ) hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)..., nơi cấp....

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  trước giao dịch ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  dự kiến mua..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  dự kiến sau giao dịch..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

* Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng, giảm vốn điều lệ dẫn đến thay đổi quyền sở hữu cổ phần, vốn góp như sau:

-      Trường hợp dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp:

+ Tên cổ đông, thành viên góp vốn

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (đối với tổ chức ) hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)..., nơi cấp....

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp trước khi được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp dự kiến nắm giữ sau khi được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

-      Trường hợp dẫn đến việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp:

+ Tên cổ đông, thành viên góp vốn

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (đối với tổ chức ) hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)..., nơi cấp....

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  trước khi giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp  dự kiến nắm giữ sau khi giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp ..... tương đương với.....% tỷ lệ sở hữu

    Chúng tôi cam kết hoàn tất các thủ tục giao dịch thay đổi quyền sở hữu cổ phần, vốn góp hoặc tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật  và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ gửi kèm.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy