KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC II - Mẫu MĐ-2: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

PHỤ LỤC II

CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005
của Bộ Thương mại)


Mẫu MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................. 

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:……...…….…...

Do:........................................................................Cấp ngày:........../........../...............

Vốn điều lệ:................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................

...................................................................................................................................

Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.................................................................

Do:...................................................................Cấp ngày:…......../…......../................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:.......................................Fax: ..................................................................

Email (nếu có):..........................................................................................................

Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................

...................................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:......../........./..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):………..……………..

...................................................................................................................................

Đã có các thay đổi trong Chương trình bán hàng như sau:

………………………………………………………………………...…………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………

Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

đối với mặt hàng sau:

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................

...................................................................................................................................

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................

...................................................................................................................................

3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................

4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................

5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................

Doanh nghiệp xin cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

                 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

             (Ký tên và đóng dấu)

Kèm theo đơn:

- Bản chính Giấy đăng ký

 tổ chức bán hàng đa cấp;

- ……….

- .............

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy