07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm ______________________________________________________________________________

Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm

Email In PDF.
Thư xác nhận thu nhập năm
Mẫu số: 20/TXN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập……………………………............

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:..................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):.....................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam:                     ngày....tháng........năm.................

4. Ngày rời Việt Nam dự kiến:          ngày....tháng........năm.................

5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200...

Trong đó:

a. Tại Việt nam:

b. Tại nước ngoài:

- Lương cơ bản:

- Phụ cấp:

- Tiền thưởng:

- Các khoản thu nhập khác bằng tiền (chi tiết):

6. Các khoản thù lao phụ cấp khác liên quan đến việc bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (chi tiết):

- Các khoản bị khấu trừ (nếu có):

- Thuế

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Các khoản bị khấu trừ khác (xin cung cấp chi tiết):

7. Những khoản thu nhập trên là thu nhập có/không có thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam

8. Tiền thuê nhà cho ông/bà ……….tại Việt Nam là do…………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:....................................................................................đồng

Tổng các khoản chi trả về thu nhập về tiền lương, tiền công của ông/bà là:……......................................................................................................................đồng

 

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

 

 

 

………………, ngày …… tháng …… năm ...…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy