KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Công văn Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt ______________________________________________________________________________

Mẫu Công văn Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Email In PDF.
Công văn Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
Mẫu số: 02/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….............….         

V/v: Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

 

 

 

 

Kính gửi: .....................................................................................................

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo Công văn số ………….. ngày ……….. của cơ quan thuế……………….,

Cơ quan thuế ………….. thông báo:

 

Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không đầy đủ thủ tục theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây:

.......................................................................................................................

 

Đề nghị cơ quan thuế ....................... hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi về cơ quan thuế....................... trước ngày....................................

 

Cơ quan thuế........... thông báo để cơ quan thuế............ được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- Lưu VT;....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy