07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Email In PDF.
Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
Mẫu số: 03/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……../QĐ-BTC

 

 

................., ngày ........ tháng .........năm......

 

 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
cho ................................

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

            - Căn cứ đề nghị của cơ quan thuế………….. tại công văn số ........ngày ......... và hồ sơ kèm theo của người nộp thuế.............. ,           

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây:            

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Trường hợp xóa nợ thuế

Số thuế nợ đề nghị xóa

Tổng số thuế nợ

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế…

1

 

 

 

Số nợ (đồng)

Kỳ tính thuế

Số nợ (đồng)

Kỳ tính thuế

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

 

x

 

x

 Cơ quan thuế…………….. chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin liên quan của hồ sơ đề nghị xóa nợ.

Điều 2: Căn cứ quy định tại Điều 1, người nộp thuế được xóa nợ và cơ quan thuế ……………. điều chỉnh lại số nợ tiền thuế, tiền phạt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Người nộp thuế được xóa nợ, cơ quan thuế ……………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TUQ. BỘ TRƯỞNG

- Cơ quan thuế…..;

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

- UBND tỉnh, TP...;

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Sở TC tỉnh, TP....;

 

- Người nộp thuế

 

- Lưu…....

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy