KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định thay đổi hộ tịch, dân tộc, giới tính ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định thay đổi hộ tịch, dân tộc, giới tính

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Quyết định thay đổi hộ tịch, dân tộc, giới tính
Quyết định của Sở Tư pháp
Tất cả trang
Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH (BẢN CHÍNH)
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xã/phường……………

Huyện/quận…………..

Tỉnh/thành phố……….

Số:………/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Ngày…… tháng…… năm……

Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

(BẢN CHÍNH)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

 

Xét đề nghị của ông/bà:…………………….. về việc.................................................................

.........................................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:

Họ và tên:................................................................................. Giới tính:..................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Được:......................................................................................................................................

Trong Giấy khai sinh số:…………….. Quyển số:………………do:..................................................

...................................................................................... cấp ngày…….. tháng…….. năm..........

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Từ:..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thành:....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.

 

Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Số:……………Quyển số:……………

 

 

 

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/

Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp

 

 

 

………………….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

………………….