KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Email In PDF.
Mẫu quyết định số 08: QUYẾT ĐỊNH Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt

Mẫu quyết định số 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-KPHQ

A2…, ngày … tháng … năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt về 3 …………..

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….. Nghị định số ……./……./NĐ-CP ngày …./…./…. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính4 ……………..;

Vì ……………. 5 …………… nên không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính;

Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra,

Tôi 6 ……………………………; Chức vụ: ………………………………………………………………;

Đơn vị ...................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với 7: ..........................

Ông (bà)/tổ chức8:...................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ........................................................................................... ;

Địa chỉ: ................................................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ................................................

Cấp ngày …………………………… cơ quan cấp ...................................................................... ;

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính: 9 .........................................................................................

Quy định tại điểm …. khoản ……. Điều ……. Nghị định số ……../……./NĐ-CP ngày …….. tháng ……. năm ………. của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 10 ………………

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: 11 .........................................................

..............................................................................................................................................

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: .................................................................................

Hậu quả cần khắc phục là: ......................................................................................................

Biện pháp để khắc phục hậu quả là: .........................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ……………. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ………… ngày, kể từ ngày được giao Quyết định. Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức ………………… cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức ………… có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ….. năm …………. 12.

Quyết định này gồm ………… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ……………….. để chấp hành;

2. ……………………………………………………..;

3. ……………………………………………………..;

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

____________

1 Ghi tên cơ quan chủ quản và cơ quan của người lập biên bản theo đúng thể thức văn bản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh nơi lập biên bản.

3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước.

4 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm.

5 Ghi rõ lý do không xử phạt.

6 Họ tên người ra Quyết định khắc phục hậu quả.

7 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

8 Nếu là tổ chức ghi rõ: tên tổ chức vi phạm; họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm; lĩnh vực hoạt động; địa chỉ trụ sở chính; quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. Nếu là cá nhân ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ thường trú (người nước ngoài ghi địa chỉ tạm trú tại Việt Nam) và giấy chứng minh nhân dân.

9 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

10 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm.

11 Ghi những tình tiết có liên quan được áp dụng để quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính.

12 Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền quyết
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy