KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định Sửa đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định Sửa đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Email In PDF.
Mẫu QĐ6: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu QĐ6

 BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  ----------------------

Số:       /QĐ-UBCK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày……tháng……năm......

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

----------------------
Số:      /QĐ-UBCK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà nội, ngày……tháng……năm......

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

----------------------

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

            Căn cứ Điều….. Luật Khiếu nại, tố cáo;

            Căn cứ Điều …. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

   Căn cứ Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

            Căn cứ…………………………………………..………………………………………;

Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của ông (bà)/tổ chức ..............................................

..................................................................................................................................................... ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Sửa đổi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số….…ngày……..tháng….năm….…của……….........…….............

Đối với ông (bà)/tổ chức……..……………… ... ………………………………………………

Quốc tịch…………………………………….…..………………………………………………

Địa chỉ………………...…………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số………….…….Ngày cấp……..….Nơi cấp………………………….

            Nội dung sửa đổi như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Quyết định này được gửi tới ông (bà)/tổ chức:………….………………....để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định.

 

            Điều 3. Các ông (bà)/đơn vị ..………………………………………..có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3……… ….;

- ……………………….;

- Lưu:…………………..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy