KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Email In PDF.
Mẫu QĐ5: QUYẾT ĐỊNH Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu QĐ5

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

----------------------

Số:        /QĐ-UBCK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày……tháng……năm...... 

 

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

----------------------

Số:      /QĐ-UBCK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà nội, ngày……tháng……năm......

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

----------------------

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

   Căn cứ Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

            Căn cứ………………………………………………………………………………..…;

            Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của ông (bà)/tổ chức ……………...………. ……………………………………………………...……………………………….…………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số………ngày….tháng…..năm…….của…...........................................

Đối với ông (bà)/tổ chức……..……………………  ………………………………..……….....

Quốc tịch……………………………………………………………………………..……….....

Địa chỉ………………………………………………………………………………..……….....

Giấy CMND/Hộ chiếu số………………Ngày cấp……………Nơi cấp …….……..…………..

 

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Quyết định này được gửi tới ông (bà)/tổ chức:……………….………….để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định.

            Điều 3. Các ông (bà)/đơn vị ..……………………………………..có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3……… ….;

- ……………………….;

- Lưu:…………………..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Tags: