Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_xmap/cache/general.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_xmap/cache/general.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_xmap/cache/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/config.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 12

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 15

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 18

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 18

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 18

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/ja.template.helper.php on line 114

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110
Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Email In PDF.
Mẫu số 03: ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp)

Mẫu số 03


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ....................................  

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Số đơn:

Thời điểm tiếp nhận đơn:…giờ….phút, ngày… /…/….

Cán bộ tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):

 

u Thông tin chung

1.1. Người yêu cầu:

£ Bên bảo đảm

£ Bên nhận bảo đảm

£ Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản

£ Chấp hành viên

£ Người được ủy quyền

1.2. Nhận kết quả đăng ký:

£ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc 

 

£ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận):
 .............................................................................................

 

£ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký): .................................................... ...................................

1.3. £ Yêu cầu cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận kết quả đăng ký (*)

1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn (*):

Họ và tên:.......................................................................................... .........................................

Số điện thoại: ....................................... Thư điện tử: ....................................... ..........................

v Giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên đã đăng ký, thông báo

Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm/hợp đồng/văn bản thông báo việc kê biên:...............................

Mã cá nhân ....................... ......................... ....................... .........................................................  

w Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

Văn bản ủy quyền

Người thực hiện đăng ký kiểm tra

£

x Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); phải kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Trong trường người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục v - Giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên đã đăng ký, thông báo: Kê khai về số đơn và mã cá nhân của giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký hoặc thông báo việc kê biên đã thông báo do cơ quan đăng ký cấp.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy