Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/ja.template.helper.php on line 114

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110
KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu ĐƠn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký giao dịch bảo đảm ______________________________________________________________________________

Mẫu ĐƠn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký giao dịch bảo đảm

Email In PDF.
Mẫu số 02: ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp)

Mẫu số 02


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ....................................  

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Số đơn:

Thời điểm tiếp nhận đơn:…giờ….phút, ngày… /…/….

Cán bộ tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):

 

u Thông tin chung

1.1. Người yêu cầu đăng ký:

£ Bên bảo đảm

£ Bên nhận bảo đảm

£ Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản

£ Chấp hành viên

£ Người được ủy quyền

1.2. Mã số KHTX (nếu có): .................................................... ....................................................

1.3. Số biên lai/Số tài khoản/Số thẻ ghi nợ: .................................................... ...........................

1.4. Nhận kết quả đăng ký:

£ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc 

 

£ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận):
 .................................................... .........................................

 

£ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký): .................................................... ...................................

1.5. £ Yêu cầu cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận kết quả đăng ký (*)

1.6. (*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn:

Họ và tên:.......................................................................................... .........................................

Số điện thoại: ....................................... Thư điện tử: ....................................... ..........................

v Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm/hợp đồng/thông báo việc kê biên: .....................................

Mã cá nhân .................................................... .................................................... .........................

w Nội dung thay đổi

3.1. Nội dung yêu cầu thay đổi

£ Thay đổi tên của các bên, thay đổi giấy tờ xác định tư cách pháp lý của một hay các bên: Kê khai tiếp tại điểm 3.4

£ Thay đổi các bên (rút bớt, thay thế hoặc bổ sung): Kê khai tại điểm 3.3 và/hoặc điểm 3.4

£ Thay đổi tài sản (rút bớt hoặc bổ sung tài sản mà không ký HĐ mới): Kê khai tiếp tại điểm 3.2 và/hoặc điểm 3.4

£ Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai: Kê khai tiếp tại điểm 3.4

£ Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký: Kê khai tiếp tại điểm 3.4

3.2. Kê khai thay đổi liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới được mô tả theo số khung:

TT

Loại phương tiện giao thông cơ giới

(*) Nhãn hiệu

Số khung
(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

Ghi chú
(Là tài sản mới bổ sung hay rút bớt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Kê khai bên tham gia giao dịch bảo đảm mới (do thay thế, bổ sung): £ Bên bảo đảm; £ Bên nhận bảo đảm

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) : ............. .................................................... .....................................

................................................................. .......................................................................................

Mã số KHTX (nếu có) ............................... .......................................................................................

Địa chỉ ............................... ..............................................................................................................

............. .................................................... .......................................................................................

£ CMND

£ Hộ chiếu

£ Thẻ thường trú

£ Mã số thuế

Số ..........................do ....................................... cấp ngày ……./……./………

3.4. Kê khai nội dung thay đổi khác:

............. .................................................... .......................................................................................

............. .................................................... .......................................................................................

............. .................................................... .......................................................................................

............. .................................................... .......................................................................................

x Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

Phụ lục số 01                                          gồm ............. trang

Phụ lục số 02                                          gồm ............. trang

Phụ lục số 03                                          gồm ............. trang

Văn bản ủy quyền                                   gồm ............. trang

Giao dịch bảo đảm, hợp đồng                 gồm ............. trang

Chứng từ nộp lệ phí đăng ký, phí yêu cầu cung cấp thông tin 

Người thực hiện đăng ký kiểm tra

£

£

£

£

£

£

y Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); phải kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Nếu người yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên và thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

đ) Tại điểm 1.3: Nếu người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì phải kê khai Số biên lai/Số tài khoản/Số thẻ ghi nợ.

e) Tại điểm 1.4: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục v - Giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên đã đăng ký, thông báo: Kê khai về số đơn và mã cá nhân của giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký hoặc thông báo việc kê biên đã thông báo do cơ quan đăng ký cấp.

3. Kê khai tại mục w - Nội dung thay đổi

3.1. Tại điểm 3.1: Đánh dấu vào ô vuông tương ứng với nội dung yêu cầu thay đổi.

3.2. Thay đổi tên, số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý của các bên (thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ: thay đổi do sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh…): Kê khai về tên và số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên đó theo đúng trong đơn yêu cầu đăng ký có nội dung cần thay đổi, đồng thời kê khai về tên hoặc (và) số giấy tờ xác định tư cách pháp lý yêu cầu thay đổi tại điểm 3.4 (Ví dụ: Nguyễn Văn A, số CMND 123. Yêu cầu thay đổi số CMND là 234 hoặc yêu cầu thay đổi tên là Nguyễn Văn B).

3.3. Thay đổi về các bên:

a) Nếu nội dung thay đổi là rút bớt hoặc thay thế bên tham gia giao dịch bảo đảm thì chỉ phải kê khai về tên của bên rút bớt hoặc thay thế tại điểm 3.4, theo đúng tên trong giao dịch bảo đảm đã đăng ký.

b) Nếu nội dung thay đổi là bổ sung bên tham gia giao dịch bảo đảm thì phải kê khai đầy đủ thông tin về bên bổ sung tại điểm 3.3. Việc kê khai về bên bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm a và b mục 2 phần Hướng dẫn kê khai của Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên (Mẫu số 01).

3.4. Thay đổi tài sản:

a) Nếu nội dung thay đổi là rút bớt tài sản bảo đảm (rút một hoặc một số tài sản bảo đảm) thì kê khai về tài sản rút bớt theo đúng nội dung đã mô tả về tài sản đó trong giao dịch bảo đảm đã đăng ký. Nếu tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới và được mô tả theo số khung của phương tiện trong giao dịch bảo đảm đã đăng ký thì mô tả về tài sản rút bớt tại điểm 3.2. Nếu tài sản bảo đảm là tài sản khác và phương tiện giao thông cơ giới, nhưng không được mô tả theo số khung của phương tiện trong giao dịch bảo đảm đã đăng ký thì mô tả về tài sản rút bớt tại điểm 3.4.

b) Nếu nội dung thay đổi là bổ sung tài sản bảo đảm thì mô tả về tài sản bổ sung theo những nội dung tương tự như hướng dẫn tại các điểm a và b mục 3 phần Hướng dẫn kê khai của Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên (Mẫu số 01). Tài sản bổ sung được kê khai tại điểm 3.4.

Trong trường hợp mô tả chi tiết tài sản bổ sung là phương tiện giao thông cơ giới theo số khung thì mô tả về phương tiện tại điểm 3.2    

c) Trong trường hợp nội dung thay đổi là thay thế tài sản bảo đảm thì kê khai về tài sản bị thay thế theo hướng dẫn tại điểm 3.4.a của mục này và mô tả về tài sản được thay thế theo hướng dẫn tại điểm 3.4.b của mục này.

d) Ghi rõ nội dung thay đổi là rút bớt hay bổ sung tại cột Ghi chú, nếu mô tả về tài sản thay đổi tại điểm 3.2; tại phần mô tả về tài sản thay đổi, nếu mô tả về tài sản thay đổi tại điểm 3.4.

3.5. Thay đổi các nội dung khác: Kê khai đồng thời về nội dung bị thay đổi và nội dung thay đổi tại điểm 3.4.

3.6. Nếu phần kê khai tại điểm 3.2 không đủ thì sử dụng Phụ lục số 03, nếu phần kê khai tại điểm 3.3 không đủ thì sử dụng Phụ lục số 01, nếu phần kê khai tại điểm 3.4 không đủ thì sử dụng Phụ lục số 02 để tiếp tục kê khai về nội dung thay đổi.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy