KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản niêm phong, mở niêm phong ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản niêm phong, mở niêm phong

Email In PDF.
Mẫu BB3: BIÊN BẢN Niêm phong, mở niêm phong
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 Mẫu BB3

 


BỘ TÀI CHÍNH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

---------------

Số: ........../BB-HC3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 BỘ TÀI CHÍNH(1)

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  -----------------------

Số: ........................../BB-VPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 

 BIÊN BẢN

Niêm phong, mở niêm phong (1)

  ------------------------------

 

       

Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm.............................

Tại.................................................................................................................................................

            Chúng tôi gồm:

1/..............................................................Chức vụ:.............................Đơn vị...............................

2/..............................................................Chức vụ:.............................Đơn vị...............................

Với sự chứng kiến của:

1/ Ông (bà):..............................................Năm sinh..............Quốc tịch:.......................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:........................Ngày cấp:.........................Nơi cấp..............................

 

2/ Ông (bà):..............................................Năm sinh..............Quốc tịch:.......................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:........................Ngày cấp:...........................Nơi cấp............................

 

            Tiến hành niêm phong, mở niêm phong(2) số tài liệu tạm giữ theo Quyết định số....................ngày............tháng..............năm..... ..của................................................................

Chức vụ:.......................................Đơn vị......................................................................................

Số tài liệu niêm phong (mở niêm phong) gồm (3):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Số tang vật trên đã giao cho ông (bà)...............................................................................

thuộc đơn vị..................................................................................................chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản.

Biên bản kết thúc vào hồi............ giờ.........ngày...... tháng..........năm..............................

 

Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản. Ngoài ra, biên bản này được gửi cho ..............................................và 01 bản lưu hồ sơ.

           

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

 

            Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (3):      

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIỮ HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 (3) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy