KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản Kê kiên tài sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản Kê kiên tài sản

Email In PDF.
Mẫu BB4: BIÊN BẢN Kê biên tài sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu BB4

BỘ TÀI CHÍNH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  ----------------------------

Số: ........................../BB-HC4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

 

 

BIÊN BẢN

Kê biên tài sản
---------

 

         

            Hôm nay, hồi ............giờ.........ngày...........tháng.........năm..............................................

Tại ................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/ ...........................................Chức vụ..............................Đơn vị.................................................

2/ .......................................... Chức vụ..............................Đơn vị.................................................

3/ .......................................... Chức vụ..............................Đơn vị.................................................

4/ ...........................................Chức vụ..............................Đơn vị.................................................

Với  sự chứng kiến của:

1/ Ông (bà):..............................................Năm sinh...................Quốc tịch...................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:...............................Ngày cấp:...................Nơi cấp.............................

2/ Ông (bà):..............................................Năm sinh....................Quốc tịch..................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:...............................Ngày cấp:...................Nơi cấp..............................

Đã tiến hành kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính số.......................ngày..........tháng...........năm.............của.............................................................

.......................................................................................................................................................

Đối với ông (bà)/tổ chức :............................................................................................................

Năm sinh..................................................Quốc tịch:....................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/GPKD số:..................... Ngày cấp:....................Nơi cấp..........................

 

Tài sản kê biên gồm có:

STT

Tên tang vật, phương tiện bị kê biên

Số lượng, trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc kê biên tài sản kết thúc vào hồi ......giờ......ngày.......tháng.............năm...................

            Quá trình kê biên tài sản của ông (bà)/tổ chức.......................................................

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản.

            Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

 

 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): .......................................................................................................................................................

....................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................... ...............................................................................................................................

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                            

 

NGƯỜI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

CÁ NHÂN HOẶC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy