11/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động góp vốn, mua cổ phần ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động góp vốn, mua cổ phần

Email In PDF.
Mẫu số 06: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 06

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Báo cáo Quí............./200...........)

(Báo cáo tổng hợp năm 200.........)

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

Tên nhà đầu tư nước ngoài:

Loại hình: Tổ chức

Cá nhân

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Quốc tịch:

Tên Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản Góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam:

Ký hiệu tài khoản:

Văn bản xác nhận đăng ký tài khoản Góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng

Nhà nước: Công văn số.................

1. Báo cáo tình hình hoạt động của tài khoản Góp vốn, mua cổ phần

(Đơn vị: VNĐ)

Chỉ tiêu

Số tiền

I. Dư đầu kỳ

 

II. Phát sinh trong kỳ

 

1. Phần thu

 

a. Thu từ nguồn nước ngoài chuyển vào

 

b. Thu từ chuyển khoản trong nước

 

c. Thu từ giao dịch góp vốn, mua cổ phần

 

d. Thu khác

 

Cộng

 

2. Phần chi

 

a. Chi góp vốn, mua cổ phần trong DNVN

 

b. Chi chuyển sang tài khoản Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại Thành viên lưu ký được phép

 

c. Chi mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài

 

Cộng

 

III. Dư cuối kỳ (III = I + II)

 

Ghi chú:

- II.1.c: Các khoản thu từ giao dịch góp vốn, mua cổ phần bao gồm lợi tức được chia, bán, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần bằng tiền mặt

- II.2.b: Các khoản chi để góp vốn, mua cổ phần bao gồm tiền góp vốn, mua cổ phần và thanh toán các chi phí khác liên quan bằng tiền mặt

2. Báo cáo tình hình nắm giữ cổ phần, vốn góp:

Chỉ tiêu

Giá trị tính bằng VNĐ

1- Cổ phần

 

2- Vốn góp

 

3- Quyền lợi khác

 

Cộng

 

 

 

Tổng cộng (III = I + II)

 

Ghi chú:

- Giá trị cổ phần, vốn góp được tính bằng số lượng cổ phần vốn góp mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhân với giá mua ban đầu hoặc giá thị trường (nếu có)

NHÀ ĐẦU TỪ NƯỚC NGOÀI

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy