20/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản vi phạm hành chính ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính

Email In PDF.
Mẫu biên bản số 01: BIÊN BẢN Vi phạm hành chính

Mẫu biên bản số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

A2…, ngày … tháng … năm …..

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về3 ………………………..

Hôm nay, hồi …………. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm …………. tại ..................................... ;

Chúng tôi gồm4:

1. ………………………… Chức vụ: ......................................................................................... ;

2. ………………………… Chức vụ: ......................................................................................... ;

Với sự chứng kiến của5:

1. ………………………… Nghề nghiệp: ................................................................................... ;

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………. Ngày cấp: ……..………; Nơi cấp: ........................... ;

2. ………………………… Nghề nghiệp: ................................................................................... ;

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………. Ngày cấp: ……..………; Nơi cấp: ........................... ;

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về6 ....................................................  đối với:

Ông (bà)/tổ chức 7: ................................................................................................................ ;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ........................................................................................... ;

Địa chỉ: ................................................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: .............................................. ;

Cấp ngày ……………………….. tại ......................................................................................... ;

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau8: .......................................................................

..............................................................................................................................................

Các hành vi trên đã vi phạm vào điểm … khoản … Điều … Nghị định số ……… quy định về xử phạt vi phạm hành chính9       

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại10:

Ông (bà)/tổ chức: .................................................................................................................. ;

Địa chỉ: ................................................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: .............................................. ;

Cấp ngày …………………… tại .............................................................................................. ;

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người làm chứng:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Người có thẩm quyền đã yêu cầu ................................................  đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

..............................................................................................................................................

Chúng tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính và giấy tờ sau để chuyển về: …………………… để cấp có thẩm quyền giải quyết.

STT

Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng 11

Ghi chú 12

 

 

 

 

 

Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu ……………… vi phạm có mặt tại13 … lúc … giờ … ngày … tháng ….. năm ….. để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành ….. bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản, một bản gửi báo cáo người có thẩm quyền xử phạt và ….. 14 ..............................................

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)15: ...............................................................................................

Biên bản này gồm ………….. trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

 

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH16
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản17: ...........................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản: .....................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

____________

1 Ghi tên cơ quan chủ quản và cơ quan của người lập biên bản theo đúng thể thức văn bản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh nơi lập biên bản.

3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo Nghị định được áp dụng.

4 Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

5 Họ và tên người làm chứng, nếu đại diện cho chính quyền phải ghi rõ tên cấp chính quyền.

6 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo Nghị định được áp dụng.

7 Nếu là tổ chức ghi rõ: tên tổ chức vi phạm; họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm; lĩnh vực hoạt động; địa chỉ trụ sở chính; quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. Nếu là cá nhân ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ thường trú (người nước ngoài ghi địa chỉ tạm trú tại Việt Nam) và giấy chứng minh nhân dân.

8 Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.

9 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo Nghị định được áp dụng.

10 Ghi như chú thích số 7.

11 Nếu là phương tiện ghi thêm số đăng ký.

12 Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không; nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm và người chứng kiến đại diện cho gia đình, tổ chức hoặc đại diện chính quyền … (nếu có).

13 Ghi rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.

14 Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.

15 Ghi cụ thể ý kiến khác nếu có, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

16 Người lập biên bản không có thẩm quyền xử phạt thì phải trình thủ trưởng của mình là người có thẩm quyền xử phạt ký, đóng dấu.

17 Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối ký biên bản.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy