Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Quy chế quản lý điều hành Công ty Cổ phần ______________________________________________________________________________

Mẫu Quy chế quản lý điều hành Công ty Cổ phần

Email In PDF.
QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

DỰ THO

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........................

QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY C PHẦN
( Ban hành kèm theo Quyết đnh số                      /QĐ-DL-HĐQT ngày            /      /20   của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần)

 Quy chế này xác định hệ thống t chức qun điều hành Công ty c phn (Sau đây gọi   ng ty), quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca từng thành phn mối quan h giữa các thành phần, ng đến mục tiêu bo đảm hiệu lực, hiệu qu của công tác quản điều hành, đưa họat động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và bn vững, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.

 

CHƯƠNG I

HỆ THNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, C TỔ CHỨC KHÁC TRONG CÔNG TY

 

Điều 1. Hệ thống tổ chức Công ty:

Hệ thống tổ chức và quản lý điều hành Công ty bao gồm các thành phần:

1- Ban giám đốc

2- Kế toán trưởng.

2- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ

Điều 2. Các Hội đồng tư vấn:

Tùy vào yêu cầu, tính chất, quy mô công việc, Tổng Giám đốc có thể thành lập các Hội đồng tư vấn của Công ty như Hội đồng khen thưởng kỷ luật,  Hội đồng kiểm kê, Hội đồng thi nâng bậc, ... Các Hội đồng này là những tổ chức hoạt động có thời hạn theo nhu cầu thực tế, với chức năng tư vấn cho Tổng Giám đốc ra các quyết định được chính xác, hoặc thay mặt Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện một lĩnh vực công tác chuyên môn cụ thể. Các Hội đồng này  làm việc theo nguyên tắc tập thể, đưa ra kết luận thông qua ý kiến bàn bạc và biểu quyết dân chủ.

Điều 3. Các tổ chức khác:

Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội họat động trong Công ty là những tổ chức của Người lao động, ngoài việc tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ và những hướng dẫn hoạt động của tổ chức mình, còn cần phải phù hợp với Điều lệ và các quy chế của Công ty. Những tổ chức này sẽ ký kết với Tổng Giám đốc Công ty Quy chế phối hợp hoạt động nhằm kết hợp hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên, bảo đảm phục vụ tốt nhất lợi ích chung của Công ty.

 

CHƯƠNG II

BAN GIÁM ĐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Điều 4. Ban Giám đốc Công ty:

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Giám đốc áp dng theo Điều lệ Công ty và theo Quy chế làm việc của Ban Giám đốc công ty.

Điều 5. Kế toán trưng:

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty:

1- Kế toán trưởng Công ty chịu sự lãnh đo của HĐQT sự chỉ đo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có chức năng t chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tài chính, thông tin kinh tế và hạch toán kế toán tại Công ty.

2- Kế toán trưởng có nhiệm vụ:

 

2.1. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán Công ty thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Điều 5 của Luật Kế toán, cụ thể là:

a. Thu thập, x thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực chế độ kế toán.

b. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật v tài chính, kế toán.

c. Phân tích thông tin, s liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phc vụ yêu cầu quản trị và tài chính của Công ty.

d. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy đnh của pháp luật.

2.2. Giám sát tài chính tại Công ty.

2.3. người chịu trách nhiệm về tính chính xác ca số liệu v hoạt động tài chính của công ty.

2.4. Lập Báo cáo tài chính định kỳ.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ Trưởng phòng tài chính - kế toán Công ty các nhiệm vụ khác theo s phân công của HĐQT.

3. Kế toán trưởng có quyền hạn:

a. Quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

b. quyền yêu cầu các bộ phn liên quan trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liu liên quan đến công việc kế toán giám sát tài chính của Kế toán trưởng;

c. Được quyền bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi ý kiến khác với ý kiến của Người ra quyết đnh;

d. quyn báo cáo bằng văn bản cho Người đại din theo pháp luật của Công ty khi phát hiện các vi phạm pháp luật v tài chính, kế toán trong đơn vị; Trường hợp vẫn phải chấp hành  quyết định thì báo cáo lên ĐHĐCĐ và/hoặc HĐQT và/hoặc BKS công ty không phải chu  trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

 

 

CHƯƠNG III

CÁC THÀNH PHẦN TRONG CƠ CẤU QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 

Điều 6. Các phòng chuyên môn:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu sự lãnh đo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, chức năng giúp việc cho HĐQT Tổng Giám đốc Công ty quản lý điều hành Công ty đối với lĩnh vc công tác được giao.

Tùy theo từng giai đoạn, theo yêu cầu công việc, Tng giám đốc công ty thể quyết định thành lp các phòng chuyên môn cần thiết, sau khi thông qua QT. Trong khi chưa các phòng chuyên môn, Tổng giám đốc chỉ đnh các nhân cụ thể thực hiện từng phần hoặc toàn bộ các chức năng của các phòng chuyên môn này.

Điều 7. Phòng  Tổng hợp:

1- Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đo, quản điu hành về công tác t chức lao động tiền lương, công tác hành chính quản trị; công tác thi đua phong trào công tác thống kê về hoạt động SXKD.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

a- Tổ chức thực hiện công tác quản nhân sự, quản toàn b hồ người lao động, thực hiện việc kết hợp đồng lao động để cung cấp thông tin cho việc bố trí, sắp xếp, sử dụng ngừng sử dụng lao động, giúp Tổng Giám đốc nhận xét, đánh giá người lao đng của Công ty đnh kỳ hoặc theo yêu cầu.

b- Thẩm định trình Tng Giám đốc quyết đnh tuyển dụng, b nhim, miễn nhiệm, điều động, xếp  lương, nâng bc lương, khen thưởng, kỷ luật, ... đối với tất cả người lao động thuộc thẩm quyền quyết đnh của  Tổng Giám đốc.

c- Quản thực hin đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với Người lao động trong Công ty đúng theo quy định ca Nhà nước và Quy chế nội bộ của Công ty.

e- Tổ chức thực hiện quy họach phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: Kế họach đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch tuyển dụng; Kế hoạch qu tiền lương.

f- Theo dõi việc triển khai thực hiện các quy chế nội b của Công ty, làm đầu mối tổng hợp các ý kiến giúp lãnh đạo Công ty bổ sung, sửa đổi các quy chế nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế.

g- Làm các thủ tục đ ngh c cấp thẩm quyền cấp giấy phép đăng kinh doanh, giy phép hành nghề các giấy phép hoạt động khác cho Công ty và các đơn vị trực thuộc.

h- Tiếp nhn, xem xét, c minh đơn thư khiếu tố, khiếu ni, tố cáo liên quan đến công nhân viên chức, người lao đng của Công ty kiến ngh Tổng Giám đốc giải quyết theo thẩm quyền.

i- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các b phận thực hiện quy định an ninh chính trị, trt t an toàn hội, an toàn vệ sinh thực phm, an toàn phòng chống cháy nổ.

j- Tổ chức phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục pháp luật. Hướng dẫn công tác thi đua, tuyên truyền trong Công ty.

k- Quản công tác hành chính quản trị, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thư viện, ấn loát, thông tin liên lạc, đời sống, lễ tân, phục vụ hội họp, hi nghị, phương tiện đi lại.

l- Làm đầu mối làm việc với các quan bảo vệ pháp luật, thanh tra, kiểm tra. Tiếp khách, báo chí, cơ quan thông tin đại chúng, các t chức hội đến làm việc với Công ty. Thay mặt Công ty làm việc vi chính quyền địa phương nơi đóng trụ sở Công ty. Tham d các cuộc họp, hội ngh của các cơ quan bên ngoài theo ủy quyền của Tổng Giám đốc.

m- Tổng hợp số liu thực hiện báo cáo thng  kết quả kinh doanh, định kỳ và đột xuất;

n- Tham gia công tác kiểm vật tư, tài sản của Công ty p. Quản trị Webside và mạng nội bộ của Công ty

q. Thực hiện các nhim vụ khác do HĐQT Tổng Giám đốc công ty giao.

Điều 8. Phòng Tài chính - Kế toán:

1- Chức năng: Tham mưu giúp Tổng Giám đốc chỉ đo, quản điều hành công tác kinh tế tài chính hạch toán kế toán; Xúc tiến quản công tác đầu tư tài chính; Thực hiện theo dõi ng tác tiền lương, tiền thưởng các khon thu nhập hoặc chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

a- Tham gia, phối hợp với các đơn vị xây dng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

b- Lập kế hoạch đầu tư tài chính, kế hoạch tín dụng, cân đối các nguồn vn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh chiến lược đầu tư phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

c- Theo dõi, tính toán, cập nhật, báo cáo đy đủ, kịp thời, chính xác tình hình sử dụng quản các y, tài sản, vật tư, các nguồn vốn, quá trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

d- Tổng hợp, lập báo cáo thống kê về tài chính, kế toán.

e- Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế tài chính và những quy định về chi phí khác áp dụng trong nội bộ Công ty.

f- Quản mọi khoản thu chi theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định của Công ty, bảo đảm phục vụ tốt cho mọi hoạt động của Công ty.

g- Tính toán, trích nộp đầy đủ kịp thời các khoản np ngân sách, nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo luật định; Thanh toán thu hi đúng, kịp thời các món nợ phải thu, phải trả

h- Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Điều lệ, nghị quyết của HĐQT.

i- Phối hợp với các phòng nghip vụ liên quan xây dựng quy chế trả lương, xây dựng kế hoạch tin lương, qun và chi tiêu các qũy đúng quy định ca Nhà nước và phù hợp với tình hình thc tế của Công ty.

j- Thanh toán tiền lương các khoản khác thuộc chế độ, chính sách đúng kỳ, đúng quy định cho công nhân viên chức, người lao động trong Công ty; Lập sổ theo dõi thu nhập nhân và np thuế thu nhập các nhân. Hướng dẫn, kim tra, giám sát quy chế trả lương tại các đơn vị.

k- Tham gia nghiệm thu các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên công trình, thiết bị của Công ty.

l- Chủ trì công tác quyết toán đúng kỳ hạn kết quả sản xuất kinh doanh, các công trình đầu tư xây dựng, sửa cha lớn, sửa chữa thường xuyên công trình, thiết bị của Công ty.

m- Tham gia các công tác sau đây: Thẩm định các hồ dự án đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển; công tác đấu thầu;

n- Tổ chức công tác kiểm tài sản, vật tư theo định kỳ và đột xuất. o- Phục vụ công tác kiểm toán theo yêu cầu.

p- Theo dõi thị trường chứng khoán khi Công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tổng hợp tình hình phục vụ thông tin lãnh đạo.

q- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, tài chính, giữ mật các tài liệu và số liệu này.

r- Bảo quản, lưu trữ các hồ sơ, chứng t có giá của Công ty.

s- Thực hiện các nhim vụ khác do HĐQT Tổng Giám đốc công ty giao.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Phòng :

1- Tổ chức thực hiện tốt mọi công tác của phòng mình phụ trách. Chỉ đo, hướng dẫn nhân viên thuộc quyền chấp hành đúng chế độ, chính ch, pháp luật của Nhà nước các quy chế nội bộ Công ty. Trường hợp vắng mặt không th trực tiếp giải quyết công việc, Trưởng phòng phi sắp xếp, phân công phó phòng hoặc một nhân viên trong phòng nắm tình hình hoặc thụ giải quyết phải chu trách nhiệm về sự phân công này.

2- Giao nhiệm vụ phân công công tác cụ thể cho tng nhân viên trong phòng; Kiểm tra việc chấp hành của nhân viên đôn đốc thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của phòng mình.

3- Chủ động quan hệ hợp tác chặt chẽ thiện chí vi các đơn vị trong Công ty để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

4- Thường xuyên kim tra, theo dõi, hưng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Công ty về phần  nghiệp vụ do mình phụ trách, phát hiện kịp thời những thiếu sót, hướng dẫn các đơn vị sửa chữa và thực hiện đúng.

5- Quản lý tài sản, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác của phòng.

6- Quản lao động (ngày công, giờ công, chất lượng công vic) trong phòng đúng quy định, đảm bảo hòan thành nhiệm vụ với chất lượng, năng suất hiệu quả cao; Nhận xét, đánh giá đ nghị khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc, giải quyết các chế độ, chính sách đối với nhân viên trong phòng.

7- Được quyền đề xut việc tuyển dụng, thuyên chuyển nhân viên dưới quyền.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó phòng :

1- Phó phòng nhiệm vụ giúp Trưởng phòng t chức thực hiện, theo dõi và kiểm tra các nhiệm vụ công tác của đơn v. Ngoài ra, Phó phòng còn ph trách một số công việc cụ thể  theo sự phân công ca Tổng Giám đốc Trưởng phòng.

2- Thường xuyên báo cáo Trưởng phòng biết tình hình, kết quả thực hin công tác do mình phụ trách. Khi được cấp trên trực tiếp giao nhiệm v, phó phòng phi báo cáo cho Trưởng phòng biết, nắm tình hình htrợ.

3- Thay mặt Trưởng phòng điều hành họat động hàng ngày của phòng khi Trưởng phòng  đi vắng; Giải quyết những công việc được Trưởng phòng ủy nhiệm.

 

CHƯƠNG IV

CÁC THÀNH PHẦN TRONG CƠ CẤU

ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRỰC TUYN

 

Điều 11. Chức năng:

Tổ trưởng các t sản xuất những người thay mặt Ban Giám đốc trực tiếp tổ chức công tác sản xuất kinh doanh chịu sự nh đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng :

1- Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của Ban Giám đốc Công ty, các hướng  dẫn   s giám sát về mặt nghiệp vụ liên quan của các phòng nghip vụ Công ty.

2- Thường xuyên kim tra tình hình sử dụng toàn bộ thiết bị, tài sản tại đơn vị ; Báo cáo, đ xuất, phn ánh kịp thời cho Ban Giám đốc mọi tình hình khi yêu cầu hoặc khi phát hin có dấu hiệu bất thường, sự cố.

3- Chỉ đạo chịu trách nhiệm chính đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chng cháy nổ, phòng chống bão lụt của đơn vị.

4- Quản sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện kinh doanh phục vụ sinh hoạt được trang bị (xe, máy, điện thọai, điện sinh họat, dng cụ văn phòng, dng cụ an toàn bo hộ lao đng, ...) hiệu quả, đúng mục đích, theo đúng các quy chế nội bộ của Công ty.

 

5- Chỉ đạo chịu trách nhiệm chính đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, bo vệ, trt tự trị an, phòng chống tệ nạn xã hi

6- Quản lý, điu hành, phân công lao động, lịch trực, theo dõi chm công cho các t sản xuất, nhân viên thuộc quyền; Nhận xét, đánh giá đề nghị khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc, giải quyết các chế độ, chính sách đối với nhân viên thuộc quyền.

7- Theo quy định ca Ban Giám đốc, được quyền chủ động chi mua sắm các công cụ dng cụ giá trị nhỏ để kịp thời phục vụ cho yêu cầu kinh doanh của đơn vị;

 

CHƯƠNG V

BAN QUN LÝ CÔNG TRÌNH

 

Điều 13. Tùy theo yêu cầu, QT th thành lp Ban quản công trình theo hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản d án để quản các dự án do Công ty làm ch đu tư. Ban Quản dự án chịu sự điều hành của Tổng Giám đốc chịu trách nhim trước Pháp luật trước  HĐQT theo nhiệm vụ, quyền hn được giao. Tổ chức, nhân quản lý d án phải có đủ điu kiện năng lc theo quy định của Ngh định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 v quản dự án đầu y dựng công trình.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Quản lý công trình có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dng, chuẩn b mặt bằng các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

2. Chuẩn b hồ thiết kế, dự toán, tổng d toán xây dựng ng trình để ch đầu tư t chức thẩm định, phê duyệt theo quy đnh;

3. Chun b H mời  thầu, tiêu chuẩn xét thầu t chức la chọn nhà thu trình HĐQT phê duyt;

4. Thực hiện đàm phán, kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của HĐQT.

5. Thực hiện nhiệm v giám sát thi công xây dựng hoặc thực hiện nhiệm vụ giám sát của chủ đầu tư trong trường hợp thuê tư vấn giám sát.

6. Quản chất lượng, khối lưng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

7. Nghiệm thu, bàn giao công trình;

8. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi d án hoàn thành đưa vào khai thác, s dụng.

9. Tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, HĐQT th uỷ quyền cho Ban Quản lý công trình thực hiện một phần các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư.

Điều 15. Ban Quản công trình được đồng thời qun nhiều dự án khi đủ điều kiện năng lực được HĐQT cho phép (kể cả những dự án quản theo hợp đồng dịch vụ do  Công ty ký) . Ban Quản công trình không được phép thành lp các Ban Quản dự án trực thuộc hoặc thành lập các đơn vị sự nghiệp có thu để thực hiện việc quản lý d án.

Đối với các d án đu tư xây dựng công trình quy lớn, phc tạp hoặc  theo tuyến thì Ban Quản công trình được phép đề ngh thuê các t chức vn để quản các d án thành phần.

Ban Quản công trình được đề nghị ký hp đồng thuê nhân, t chức vấn nước ngoài kinh nghiệm, năng lực để phối hợp vi Ban Qun dự án quản lý các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Điều 16.      Ban Quản công trình th bộ phn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Trường hợp Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm thì sẽ cử một người làm thường trc để phối hợp các hot động của Ban, các phòng chức năng nhiệm vụ phân công thực hiện các nhiệm vụ như quy định tại điểm 2, theo chức năng của bộ phn mình.

 

CHƯƠNG VI

QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHN TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

 

Điều 17. Quan hệ giữa Tng Giám đốc các Phó Tổng giám đốc được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Công ty.

Điều 18. Quan hệ giữa lãnh đạo Công ty với các Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng Ban quản dự án (gọi chung các đơn v) giữa các t tng với nhau:

1- Tổng Giám đốc (các Phó Tổng giám đc)  trực tiếp quản lý, ch đạo, điều hành, công tác cho các Tởng các đơn vị đến từng nhân viên khi cần thiết, trường hợp này nhân viên phải báo cáo cho trưởng bộ phận biết nắm tình hình htr.

2- HĐQT, BKS, Thư Công ty thông báo yêu cầu, chương trình làm việc cho Tổng Giám đốc khi cn sử dụng bộ máy điu hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3- Các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về quản lý và điều hành công việc của phòng mình.

4- Trưởng các bộ phận, Trưởng Ban quản dự án chịu trách nhiệm trước Tng Giám đốc về quản điều hành công việc của mình, đồng thời chịu sự hướng dẫn giám sát v mặt nghiệp vụ có liên quan của các phòng nghiệp vụ.

5- Cán bộ, công nhân viên thực hiện nhiệm vụ do trưởng các t sản xuất trực tiếp giao, chu  trách  nhim trước Trưởng các t sản xut về nhiệm vụ, chất lượng công tác của mình.

6- Mối quan hệ giữa t sản xuất mối quan hệ hợp tác, tôn trng lẫn nhau có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1- Quy chế này gồm 19 điều, hiệu lực kể t ngày ký quyết đnh ban hành.

2- Mọi thành viên trong Công ty đều trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chếnày.

3- Trong quá trình thực hiện, Quy chế sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.


 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy