Công ty Luật Khai Phong

20/08/2018

Cập nhật gần nhất 06:42:20 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần ______________________________________________________________________________

Mẫu Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần

Email In PDF.
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

...........................

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐC CÔNG TY C PHẦN

( Ban hành kèm theo Quyết đnh số                  /QĐ-DL-HĐQT ngày           /    /20     của Hội

đồng quản trị Công ty cổ phần)

 

Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ quyền hạn, xác định nguyên tắc làm việc, cách thức chung về quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty cổ phần (sau đây gọI Công ty).

 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Tổng Giám đốc:

1- Tổng Giám đốc Công ty người trực tiếp điều hành các họat động của Công ty theo sự chỉ đạo giám sát của HĐQT, theo Điều l tổ chức hoạt động ca Công ty, Quy chế hot động của HĐQT Công ty theo ủy quyn trực tiếp của HĐQT của Công ty.

2- Tổng Giám đốc t chức quản điều hành trong thẩm quyền toàn b họat

động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chế độ thủ trưởng.

3- Mọi hoạt động quản lý điều hành của Tổng Giám đc b máy giúp việc Tổng Giám đốc phải tuân thủ đúng pháp luật, Điều l tổ chức họat động, các quy chế nội bộ của Công ty bảo đảm lợi ích cao nhất của Công ty.

 

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc:

1- Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn chung nêu tại mục 3, 4 điều 25 ca Điu l Công ty một cách tốt nhất, với tinh thần trung thực tận tụy, lợi ích của Công ty Cổ đông ca Công ty.

2- Quyết định tất cả những vấn đ không u cầu phải nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty, hoặc những nội dung theo ủy quyền trực tiếp của HĐQT của Công ty.

3- Quyết định trong thẩm quyền tất cả nhng vấn đề quản điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

4- Đ nghị HĐQT bổ nhim, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương hoc thù lao, các lợi ích các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng cán bộ quản lý khác .

5- hợp đồng với người lao động quyết định tuyển dụng, bố trí công việc, điều động, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, trợ cấp, lợi ích các điều khon khác liên quan đến hp đồng lao động của người lao đng trong Công ty.

6- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ lut đối với các chức danh t Trưởng các tổ sản xuất trở xuống.

7- Quyết đnh thành lp các Hội đồng tư vấn chuyên môn hoặc thuê chuyên gia tư vấn cho Tng Giám đốc, quyết định mức thù lao cho họat động này trong khuôn khổ chi phí sản xuất kinh doanh đã được duyệt.

8- Được quyết định vượt thẩm quyền trong những trường hợp khẩn cp như thiên tai, đch họa, ha hoạn, sự cố..., chịu trách nhim về những quyết định này và báo cáo ngay cho HĐQT.

 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty:

1- Phó Tổng Giám đc Công ty điều hành những công việc đưc Tổng Giám đốc phân công  ph trách hoặc ủy quyền, chu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trước Pháp luật về sự phân công ủy quyền đó.

2- Được sử dụng quyền hạn ca Tổng Giám đốc, nhân danh Tng Giám đốc khi chỉ đo điều  hành, t chức thực hiện các lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

3- trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc về những hoạt động của mình được Tổng Giám đốc phân công.

Điều 4. Các mối quan hệ công tác của Tổng Giám đốc:

1- HĐQT, Ban kiểm soát, Thư Công ty thông báo yêu cu, chương trình làm việc cho Tổng Giám đốc khi cn sử dụng bộ máy điều hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2- Quan hệ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc:

a- Tổng Giám đốc ph trách chung mọi mặt công tác của Công ty trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể theo sự phân công. Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

b- Khi Tổng Giám đốc vắng mặt tại trụ sở Công ty phải phân công cho một Phó Tổng Giám  đốc  hoặc ngườI được ủy quyền trực giải quyết các công việc của Công ty; Khi Tổng Giám đốc vng mặt tại trụ sở t 05 ngày liên tục trở lên phải có văn bn báo cáo Ch tịch HĐQT, nêu người đưc ủy quyền gii quyết công việc.

c- Việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Tổng Giám đốc các Phó Tổng Giám đốc vic ủy quyền điều hành cho Phó Tổng Giám đốc phải được thông báo bằng văn bản cho mọi bộ phận trong Công ty.

d- Phó Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề phức tạp thì báo cáo Tổng Giám đốc quyết đnh.

3- Quan hệ giữa Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc:

a- Tổng Giám đốc (và các Phó Tổng giám đốc) trực tiếp điều hành, làm việc, chỉ đạo công tác  cho các t sản xuất đến từng nhân viên khi cần thiết (Trong trường hợp này nhân viên phải báo cáo cho Trưởng các t sản xuất biết nắm tình hình và htrợ).

b- Các tổ trưởng thuc bộ máy giúp việc khi được Tổng Giám đc cử đi hp hoặc giải quyết các công việc chuyên môn với đa phương, quan bên ngoài thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc và sau đó báo cáo lại kết quả công tác.

4- Quan h giữa Tổng Giám đc với các t chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt đng trong Công ty và các tổ chức, cơ quan liên quan:

a- Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm t chức phối hợp công tác với các tổ chức chính trị, tổ chc chính trị - xã hi hoạt động trong Công ty trên cơ sở phù hợp vi các quy định của pháp luật, Điều l công ty và các Điều l họat động, các quy định của các tổ chức chính trị xã hi này nhằm xây dựng Công ty trở thành một thực thể kinh tế-xã hội vững mạnh, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà đầu tư Người lao động.

b. Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các quan chức năng trên địa bàn hoạt đng sản xuất kinh doanh thông qua các quy chế phối hợp đ đảm bảo i trường chính trị-xã hội ổn định, tạo điều kiện thuận li cho hoạt động của Công ty.

 

Điều 5. Thẩm quyn ký các văn bản:

1- Mọi văn bản của Công ty ban hành nội dung thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc đều do Tổng Giám đốc ký.

2- Phó Tổng Giám đốc được quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền phải gửi 1 bản cho Tổng Giám đốc để báo cáo.

3- Trưởng Phòng tổng hợp Công ty được quyền thừa lệnh Tổng Giám đốc các lọai văn bn sau:

- Giấy giới thiệu.

- Giấy đi đường của nhân viên Công ty của khách đến làm vic tại Công ty.

- Riêng các loi giấy tờ: Giấy tờ giao dịch, thông báo chuyên môn thông thường của các đơn vị trong Công ty cho kịp thời khi cả Tổng Giám đốc (Các Phó Tổng Giám đốc)  đều đi vắng, chỉ được phép đóng dấu treo.

4. Các bộ phận trách nhiệm ký nháy vào văn bản do bộ phận mình soạn thảo trước khi trình  Tổng Giám đốc ban hành. Phòng Tổng hợp kiểm tra về mặt hình thức, slượng và phát hành văn bản đúng theo quy định.

 

Điều 6. Các cuộc họp do Tổng Giám đốc triệu tập

1- Định kỳ, trong vòng 5 ngày đầu tháng, Tổng Giám đốc Công ty t chức và chủ trì cuộc hp đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Công ty trong tháng trước và chương trình công tác tháng đó. Thành phần tham dự cuộc họp gồm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc hệ thống quản lý điều hành của Công ty, những thành viên khác khi được Tổng Giám đốc mời. Địa điểm họp trụ sở Công ty.

 

2- Tổng Giám đốc thể triệu tập các cuộc họp đột xuất do Phòng Tng hợp thông báo hoặc Tng Giám đốc thông báo trực tiếp để bàn bc, giải quyết những vấn đề phát sinh hoc khẩn cấp trong quá trình quản điều hành. Thành phần tham d địa điểm họp do Tổng Giám đốc quyết đnh.

3- Thủ tục tiến hành các cuộc hp trên tuân thủ Quy chế làm vic, Quy chế họp xem xét lãnh đạo của Công ty.

 

Điều 7. Chế độ hội họp và đi công tác của Tổng Giám đốc

1- Tổng Giám đốc trách nhim tham d các cuc họp định kỳ, đột xuất do HĐQT triệu tập.

2- Tổng Giám đốc trách nhim tham d các cuộc họp do địa phương hoặc các cơ quan khác liên quan mời đích danh Tổng Giám đốc. Nếu Tổng Giám đốc không tham dự được thì phải cử người đủ chức năng, thẩm quyền thay thế dự họp, trừ tờng hợp cơ quan mời họp không chấp nhn người thay thế.

3- Tổng Giám đốc quyết định đi công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu công việc, quan hệ với các đối tác của Công ty.

4- Khi tham dự các cuộc họp các chuyến công tác nêu trên, Tổng Giám đốc có quyền bố trí nhân viên giúp việc đi cùng. Các chi phí hội họp công tác này thực hiện theo quy định của Công ty.

5- Khi Tổng Giám đc yêu cầu hi họp, công tác nước ngoài thì phải báo cáo chương trình nội dung cho Chủ tch HĐQT phê duyệt.

 

Điều 8. Điều khoản thi hành

1- Quy chế này gồm 8 điều, hiệu lực kể t ngày ký ban hành.

2- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty , trưởng các phòng ban người lao động trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc đề nghị HĐQT Công ty quyết đnh.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy