KPLC: Văn bản pháp luật Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ______________________________________________________________________________

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13

Email In PDF.
Article Index
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chương III TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Chương IV CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 14/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.