KPLC: Văn bản pháp luật Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ______________________________________________________________________________

Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13

Email In PDF.
Article Index
Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Chương III HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Chương IV PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
Chương V TUẦN TRA, KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN
Chương VI XỬ LÝ VI PHẠM
Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 18/2012/QH13

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.