KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại Thủ tục Đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp ĐHĐCĐ ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp ĐHĐCĐ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

 

            Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ Đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông đến Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Bước 2. Kết quả: Phòng đăng ký kinh doanh cử đại diện giám sát họp Đại hội đồng cổ đông nếu nhận hồ sơ đủ về số lượng và nội dung tại khoản 1 và 2 Điều 39 Nghị định số 102/2019/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ này ít nhất 3 ngày trước khi họp, và cổ đông, nhóm cổ đông triệu tập họp có đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty và có đủ tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp và có báo cáo kết quả giám sát cuộc họp sau 1 ngày kể từ khi bế mạc đại hội đồng cổ đông

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Văn bản đề nghị giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Giấy yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 97 của Luật Doanh nghiệp;

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chương trình họp và các tài liệu phục vụ họp.

            + Số lượng bộ hồ sơ:  01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Cơ quan phối hợp (nếu có ):

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cử đại diện giám sát họp Đại hội đồng cổ đông và có báo cáo kết quả giám sát cuộc họp sau 1 ngày kể từ khi bế mạc đại hội đồng cổ đông

i) Phí, lệ phí:

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

            l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

            - Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

            - Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;

            - Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

            - Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy