16/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại Một số nội dung chính trong hợp đồng hợp nhất công ty quản lý quỹ ______________________________________________________________________________

Một số nội dung chính trong hợp đồng hợp nhất công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 17

  Một số nội dung chính trong hợp đồng hợp nhất công ty quản lý quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của BTC  hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty quản lý quỹ)

 

I. Thông tin về các công ty bị hợp nhất

            1. Thông tin chung:

            - Tên đầy đủ:

            - Tên giao dịch:

            - Tên viết tắt:

            - Địa chỉ trụ sở chính:

            - Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên:

            - Giám đốc (Tổng giám đốc):

            - Người đại diện theo pháp luật:

            - Vốn điều lệ:

            - Số lượng cổ phần/phần vốn góp:

            - Các loại chứng khoán khác đã phát hành và số lượng:

            2. Thông tin về các mối quan hệ giữa các công ty bị hợp nhất

            -  Quan hệ sở hữu và các quan hệ với ngừi có liên quan:

            - Quan hệ kinh doanh và các quan hệ với bên thứ ba:

II. Thông tin về công ty hợp nhất

- Tên công ty:

- Tên giao dịch

- Tên viết tắt:

- Thông tin về công ty hợp nhất

-  Địa chỉ trụ sở chính:

- Phạm vi hoạt động:

- Chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/chủ tịch công ty:

- Giám đốc (Tổng giám đốc):

- Người đại diện theo pháp luật:

-  Cơ cấu nguồn vốn và tài sản sau hợp nhất; số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành, giá trị phần vốn góp dự kiến sau hợp nhất;

III. Các điều khoản chi tiết của hợp đồng

            - Hình thức hợp nhất; phương pháp kế toán hợp nhất; ngày hợp nhất dự kiến; ngày bắt đầu tiếp nhận bàn giao mọi quyền, nghĩa vụ và mọi tài sản từ các tổ chức hợp nhất;

-          Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu chuyển đổi của tổ công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; các trường hợp phải điều chỉnh và mức độ điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi và tổ chức được quyền ra quyết định điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

-          Trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi cổ phần, phần vốn góp,  lập danh sách và xác nhận quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên góp vốn;

-          Phương án xử lý đối với giao dịch cổ phiếu quỹ; trường hợp phát hành tăng vốn hoặc các hoạt động làm thay đổi tình hình tài chính của công ty bị hợp nhất; trường hợp có thêm công ty đăng ký tham gia hợp nhất;

-          Phương án xử lý trong trường hợp cổ đông, bao gồm cả cổ đông ưu đãi không có quyền biểu quyết, trái chủ, thành viên góp vốn yêu cầu mua lại chứng khoán; Trách nhiệm thông báo cho chủ nợ và phương án xử lý trong trường hợp chủ nợ yêu cầu hoàn trả các khoản vay hoặc yêu cầu thỏa thuận các điều khoản bảo đảm khả năng chi trả;

-          Phương án sử dụng người lao động và các chức danh quản lý: điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu, Ban Kiểm soát;

-          Phương án huy động vốn;

-          Trường hợp công ty hợp nhất dự kiến không thực hiện một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mà tổ chức bị hợp nhất đang thực hiện: Phương án và trách nhiệm bàn giao việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh chứng khoán còn hiệu lực, điều kiện bàn giao hợp đồng cho các bên có liên quan (nếu có);

-          Các hoạt động cấm thực hiện trong thời gian kể từ ngày Hợp đồng được ký tới Ngày hợp nhất;

-          Các nội dung liên quan tới thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

-          Thông tin về các tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề pháp lý khác liên quan tới công ty bị hợp nhất;

-          Các phương án xử lý và/hoặc bồi thường trong trường hợp một bên bị hợp nhất đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp nhất;

-          Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

-          Trách nhiệm pháp lý sau khi thực hiện hoàn tất thủ tục;

-          Các vấn đề khác nếu có liên quan.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy