KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở ______________________________________________________________________________

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

Email In PDF.
-         Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án để trình cho Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án (theo quy định tại Điểm 3 Phần II Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng)

Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.

Chuyên viên trực, tiếp nhận xem xét thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Viết phiếu hướng dẫn bổ túc hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận và cấp biên nhận cho chủ đầu tư và  nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở, lập phiếu theo dõi hồ sơ, chuyển đến công đoạn sau.

Bước 3: Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép chuyển nhượng. Chủ đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.

Trường hợp trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng cần lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở sẽ có công văn thông báo, đồng gởi cho chủ đầu tư để theo dõi. Thời gian thụ lý sẽ được tính từ đầu kể từ ngày có văn bản hồi đáp.

-         Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

-         Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 * Hồ sơ của Chủ đầu tư cũ:

+ Đơn xin chuyển nhượng dự án (bản chính).

+ Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao).

+ Hợp đồng thuê đất/ quyết định giao đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao).

+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng (bản chính).

  * Hồ sơ của Chủ đầu tư mới:

+ Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (bản sao).

+ Cam kết của chủ đầu tư mới khi nhận chuyển nhượng dự án (bản chính).

+ Văn bản xác nhận năng lực tài chính theo quy định tại Điểm 2 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ : 02 bộ.

-         Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc theo Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép chuyển nhượng. Trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ đầu tư.

-         Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh doanh bất động sản có dự án phát triển nhà ở thương mại đã được phê duyệt, xin chuyển dự án.

-         Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  các sở ngành, quận huyện có liên quan.

-         Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính             

-         Lệ phí (nếu có): Không có 

-         Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

§         Đơn xin chuyển nhượng dự án;

§         Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án.

-         Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

-         Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

§         Luật kinh doanh bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2009.

§         Nghị định 153/2007NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

§         Chỉ thị 11/2007/CT-TTg ngày 8/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

§         Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

§         Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

 

Phụ lục 1

(Mẫu đơn xin chuyển nhượng  toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp )

  

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Đơn xin chuyển nhượng dự án

 

                 Kính gửi : Uỷ ban nhân dân Tỉnh……………

 

+ Tên doanh nghiệp……………

Địa chỉ :

Hiện đang là chủ đầu tư dự án : ……………….

Thuộc địa bàn  xã…………huyện………………tỉnh…………….

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án   ……  với các nội dung chính như sau :

1-            Tên dự án:

2-            Địa điểm :

3-            Nội dung và Quy mô dự án :

4-            Diện tích sử dụng đất :

5-            Diện tích đất xây dựng :

6-            Tổng mức đầu tư :

     Trong đó : Chi phí xây dựng:

                           Chi phí thiết bị:

                           Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:

                           Chi phí khác:

                           Chi phí quản lý dự án:

                           Chi phí dự phòng:

7-   Nguồn vốn đầu tư :

 8-  Tình hình tiển khai dự án :

 9-  Lý do xin chuyển nhượng :

10-      Đề xuất chủ đầu tư mới là:

-          Tên chủ đầu tư mới :

-          Địa chỉ:

-          Năng lực tài chính:

-          Kinh nghiệm:

11-     Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:

12-     Cam kết  :

                                                                    …….Ngày …. tháng……Năm ……

                   Nơi nhận :                                              Chủ đầu tư

                    - Như trên                            ( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )

           - Lưu

                                        

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 2

  (Mẫu văn bản cam kết của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án)

        khu  đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 


Bản cam kết khi được  nhận chuyển nhượng dự án

 

 

                 Kính gửi : ………………………………………………..

 

 

        Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ……………

-          Địa chỉ doanh nghiệp :

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

 

Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án   ……do công ty …… đang làm chủ đầu tư ………………………………………………………………

          Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ đầu tư dự án …… Công ty chúng tôi xin cam kết  :

- Kế hoạch triển khai tiếp dự án :

- Tiến độ :

- Nội dung dự án

 - Nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:................................

 

 

                                                                    …….Ngày …. tháng……Năm ……

                   Nơi nhận :                                              Chủ đầu tư mới

                    - Như trên;                            ( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )

           - Lưu.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy