KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Công văn 4355/TCT-CS ngày 5/12/2011 hướng dẫn thuế Môn bài năm 2012 ______________________________________________________________________________

Công văn 4355/TCT-CS ngày 5/12/2011 hướng dẫn thuế Môn bài năm 2012

Email In PDF.
Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4355/TCT-CS
V/v hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn, ý kiến phản ánh của một số tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện thuế Môn bài năm 2012. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

Chính sách về thuế Môn bài hiện hành thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC; Tại công văn số 3701/TCT-CS ngày 23/9/2010 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn:

“ Năm 2011 chính sách về thuế Môn bài tiếp tục được thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục giữ nguyên bậc thuế Môn bài năm 2010 để thu thuế Môn bài năm 2011. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2011 thì Cục thuế căn cứ vào quy định và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2011 cho phù hợp.”

Để kịp thời triển khai công tác thu thuế Môn bài năm 2012 trong khi chưa có Nghị định sửa đổi Nghị định số 75/2002/NĐ-CP, thuế Môn bài năm 2012 tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc tại công văn số 3701/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và chủ động triển khai công tác thu thuế môn bài năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu VT, CS (2b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy