KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách ______________________________________________________________________________

Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách

Email In PDF.

THỦ TỤC: CẤP MÃ SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHÂN CẤP CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO TRONG KẾ HOẠCH VỐN CỦA NĂM NGÂN SÁCH HIỆN HÀNH.


Thủ tục

Thủ tục 3: Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp cho các quận, huyện, thị xã đối với các dự án được giao trong kế hoạch vốn của năm ngân sách hiện hành (TTHC Mức độ 2).

Trình tự thực hiện

- Đối với phòng Tài chính - kế hoạch các quận, huyện, thị xã:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện cấp mã số 

+ Thực hiện việc kê khai các thông tin dự án trên phần mềm cấp mã số dự án.

+ Gửi hồ sơ đề nghị duyệt mã số.

+ Nhận giấy hẹn trả kết quả.

+ Nhận kết quả khi đến hẹn.

-  Đối với Sở Tài chính Hà Nội (Phòng một cửa và phòng NS QHXP)

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị duyệt mã số đủ điều kiện theo quy định.

+ Thẩm tra hồ sơ và in giấy chứng nhận đăng ký mã số.

+ Trình lãnh đạo sở duyệt kết quả cấp mã.

+ Gửi trả kết quả cấp mã số dự án đầu tư XDCB.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp làm việc tại phòng 1 cửa số 38B Hai Bà Trưng và phòng Ngân sách quận huyện xã phường số 6 phố Dã Tượng - Sở Tài chính Hà Nội

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Đối với dự án XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu từ XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) theo mẫu số 03-MSNS-BTC.

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

- Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND Q,H,X,P (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

- Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án đầutư XDCB) theo mẫu số 08B-MSNS-BTC. (Dùng cho Phòng TC-KH quận, huyện, thị xã kê khai)

* Đối với dự án XDCB ở giai đoạn thực hiện dự án:

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án) theo mẫu số 04-MSNS-BTC.

- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

- Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND Q,H,X,P (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

- Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án đầu tư XDCB) theo mẫu số 08B-MSNS-BTC. (Dùng cho Phòng TC-KH quận, huyện, thị xã kê khai)

* Đối với dự án XDCB đề nghị bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dự án đầu tư XDCB chuyển giai đoạn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án):

- Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản) theo mẫu số 05-MSNS-BTC.

- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

 - Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND Q,H,X,P (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

- Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án đầutư XDCB) theo mẫu số 08B-MSNS-BTC. (Dùng cho Phòng TC-KH quận, huyện, thị xã kê khai).

* Trường hợp kê khai bổ sung thay đổi chỉ tiêu quản lý đối với mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  theo mẫu số 07-MSNS-BTC.

- Các quyết định điều chỉnh dự toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) (bản sao có đóng dấu xác nhận của đơn vị).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Theo quy định: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Theo thực tế: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Các biểu mẫu theo Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính Quy định về cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quy định về cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách gồm:

+ Mẫu số 03-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vi có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

+ Mẫu số 04-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vi có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đầu từ xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư)

+ Mẫu số 05-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

+ Mẫu số 07-MSNS-BTC: Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án đầu tư XDCB) theo mẫu số 08B-MSNS-BTC. (Dùng cho Phòng TC-KH quận, huyện, thị xã kê khai).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002, ngày có hiệu lực năm 2004; Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng han hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính Phủ.

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách, Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính Quy định về cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách, Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Hướng dẫn số 9298/BTC-THTK ngày 07/08/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; 

- Hướng dẫn số 1294/STC-ĐT ngày 24/10/2008 của Sở Tài chính Hà Nội về việc hướng dẫn việc cấp, sử dụng mã số đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy