Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại ______________________________________________________________________________

Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Email In PDF.

THỦ TỤC: CẤP MỚI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI.


Thủ tục

Thủ tục 5: Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (TTHC Mức độ 2).

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn.

- Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội

Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (cấp mới/ gia hạn/ điều chỉnh Giấy phép) theo mẫu Phụ lục 2(A.1) kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bản chính).

2. Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao).

3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hay Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường (Bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại). Kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Bản cam kết Bảo vệ môi trường hay Đề án Bảo vệ môi trường.

4. Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (qui mô, diện tích, sơ đồ chức năng, qui hoạch, thiết kế kiến trúc…)

5. Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, gồm các nội dung sau:

     5.1. Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, qui mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại chất thải có khả năng quản lý…), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo qui định.

     5.2. Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, bản sao Giấy đăng ký lưu hành các phương tiện vận chuyển, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật…

6. Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở (đặc biệt là khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, khu vực vệ sinh phương tiện, bãi xe…), gồm các nội dung sau:

6.1. Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường (chức năng, công suất, qui mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao, mái che, hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống thông gió, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…

6.2. Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế…

7. Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

8. Qui trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung : qui trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; qui trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác.

9. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung : kế hoạch, qui trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác.

10. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác.

11. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung : biện pháp, qui trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người, thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế…); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác.

12. Kế hoạch đào tạo định kỳ hang năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận  hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố.

13. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.

14. Hợp đồng nguyên tắc về vận chuyển chất thải nguy hại với chủ xử lý, tiêu huỷ có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại do cơ quan cấp phép có thẩm quyền theo qui định.

15. Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại để yêu cầu cơ quan cấp phép không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do.

Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng, nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại ký, đóng dấu xác nhận.

* Số lượng hồ sơ:    02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (10 ngày); - Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (5 ngày); - Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (20 ngày). * Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (Phụ lục 2A.1 kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại;

- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy