KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại Thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần ______________________________________________________________________________

Thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần

Email In PDF.
Article Index
Thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
Đổi tên Công ty
Thay đổi vốn điều lệ Công ty
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổỉ cổ đông sáng lập
Tất cả trang
I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư

II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

1.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

1.3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1.4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

1.5. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).